1749. Winning ophoogzand Noordzee

In de Stichting La Mer werkt een aantal zandwinbedrijven samen, die ophoogzand willen winnen in de Noordzee. De stichting wil milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen voor winningen in zeven zoekgebieden in de Noordzee-kuststrook buiten de doorgaande -20 meter dieptelijn NAP en binnen de 12-mijlszone.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-04-2006 Datum kennisgeving
27-04-2006 Ter inzage legging van de informatie
16-06-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
02-04-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-04-2008 Kennisgeving MER
16-04-2008 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
30-06-2008 Kennisgeving MER
30-06-2008 Ter inzage legging MER
18-07-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert om in het MER voor de ophoogzandwinningen de volgende aspecten te behandelen:


1) Een motivering van de behoeften aan ophoogzand en van de voorgestelde plangebieden waar winningslocaties worden gezocht. Dit geldt met name voor de plangebieden die grenzen aan Natura2000-gebied: de Voordelta, de Kustzone benoorden Petten en het Duitse Borkum-Riffgrund.
2) Een transparante verkenning naar winplaatsen binnen de plangebieden. Dit moet uitmonden in enkele alternatieven, waaronder in ieder geval het meest milieuvriendelijke alternatief. Varieer daarbij met locatiekeuzen, tijdstip van winnen en de wijze van winnen.
3) De gevolgen voor de ecologie, waarbij met name aan de orde moeten komen: de effecten van vertroebeling, de verwachte snelheid van (her)ontwikkeling in en rondom de winplaatsen, verstoring van fauna en de benodigde informatie voor de afweging in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.
4) Een duidelijk beeld van de leemten in kennis en een indicatie voor een evaluatieprogramma.
 


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
dr. Godfried van Moorsel
prof. dr. Joost Terwindt

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting La Mer

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018