1739. Ontwikkeling Ede-Oost en Spoorzone

De Gemeente Ede wil in Ede-Oost enkele voormalige kazerneterreinen herontwikkelen voor realisatie van woningen, kantoren en voorzieningen, nieuwe hoofdontsluitingsweg en aansluiting op de A12. In 2008 is de nieuwe ontsluitingsstructuur op hoofdlijnen vastgelegd in een ‘Structuurvisie Infrastructuur’ en het tracé van de nieuwe oostelijke ontsluitingsweg (de Parklaan) gekozen. In 2009 is het bestemmingsplan voor het ENKA-terrein vastgesteld. Voor beide plannen is een m.e.r.-procedure doorlopen. Voor de besluitvorming over het bestemmingsplan voor de Parklaan is een aanvulling op het eerdere MER opgesteld en ter visie gelegd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-03-2006 Datum kennisgeving
22-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
07-06-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing Plan-MER
16-05-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-06-2008 Kennisgeving MER
04-06-2008 Ter inzage legging MER
20-08-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
24-04-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-05-2009 Kennisgeving MER
13-05-2009 Ter inzage legging MER
21-07-2009 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies
Aanvullende toetsing 2
16-02-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-02-2012 Ter inzage legging van de informatie
29-02-2012 Datum kennisgeving
05-06-2012 Advies uitgebracht
Tweede aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aanvullende toetsing 2 (MER Parklaan)
De Commissie heeft  in eerste instantie aangegeven dat er op een onderdeel essentiële informatie in het MER ontbrak. Dit betrof de stikstofdepositie. Daarop heeft zij tijdens de toetsingsfase nog een Aanvulling op het MER 2012 ontvangen die uitgebreidere informatie over stikstof bevat. De Commissie heeft deze Aanvulling bij de toetsing betrokken.
Het eindoordeel van de Commissie dat in het MER 2012 met de Aanvulling over stikstof de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig te betrekken bij de besluitvorming. Het advies bevat nog wel enkele aanbevelingen.

Het MER 2012 geeft voldoende duidelijk aan hoe de Parklaan in het voorkeursalternatief wordt uitgevoerd en tot welke milieugevolgen de aanleg en het toekomstige gebruik zal leiden, alsook welke maatregelen nodig zijn om deze gevolgen te beperken. Voor het MER zijn de meest actuele cijfers en inzichten gebruikt.

 

Aanvullende toetsing 1 (MER ENKA-terrein)
Het aanvullende MER is gepubliceerd bij het bestemmingsplan voor het Enka-terrein. Het bevatte de vereiste informatie daarvoor. Voor de kazerneterreinen waren er nog geen verder uitgewerkte plannen. De passende beoordeling omvatte wel de effecten van de totale ontwikkeling.

Eerste toetsing (MER Structuurvisie infrastructuur)
Volgens de startnotitie en de opgestelde richtlijnen voor de inhoud van het MER, zou het MER de benodigde informatie moeten leveren voor de verdere besluitvorming, zowel op structuurplan- als bestemmingsplanniveau.

Voor de besluitvorming over het Structuurplan Infrastructuur is de essentiele informatie aanwezig, voor de besluitvorming over bestemmingsplanuitwerking(en) is aanvullende informatie nodig.

De Commissie adviseert bij het eerstvolgende ruimtelijke besluit aanvullende informatie te leveren. Het gaat dan vooral om een nadere uitwerking van de mogelijkheden voor: inrichting van de locaties voor woningbouw, kantoren en voorzieningen en een nadere onderbouwing van de mogelijke negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied 'Veluwe'.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
drs. ir. Bart Brorens
ir. Joep Lax
drs. Yvonne van Manen

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ede

Bevoegd gezag
Gemeente Ede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 15 nov 2018