1733. Uitbreiding jachthavens Herkingen, gemeente Dirksland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dirksland willen het mogelijk maken om de twee jachthavens in Herkingen uit te breiden. De jachthaven van de Watersportvereniging Herkingen wordt de mogelijkheid geboden om uit te breiden met 90 ligplaatsen en de jachthaven Marina wordt de mogelijkheid geboden om uit te breiden met 180 ligplaatsen. Voor de uitbreidingen wordt het bestemmingsplan gewijzigd. De gemeenteraad van Dirksland is bevoegd gezag voor de bestemmingsplanwijziging.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-03-2006 Datum kennisgeving
02-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
11-05-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-11-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-11-2007 Kennisgeving MER
08-11-2007 Ter inzage legging MER
16-01-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op grond van de omvang van de uitbreidingen en de ligging nabij een gevoelig gebied (Natura 2000-gebied de Grevelingen) is besloten om voor de besluitvorming over het te wijzigen bestemmingsplan een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Daarbij wordt voor het voornemen tevens een Strategische Milieubeoordeling (SMB) opgesteld aangezien een passende beoordeling vereist is omdat significant nadelige gevolgen voor het Natura 2000-gebied niet zijn uit te sluiten. De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport:

  • Een kwantitatieve beschrijving van de uitbreidingen (oppervlakte, ligplaatsen), en een zo concreet mogelijke beschrijving van de werkzaamheden in de aanlegfase (grondverzet en andere maatregelen);
  • De toename van het aantal vaarbewegingen met aanduiding waar en wanneer deze te verwachten zijn;
  • Een passende beoordeling die de gevolgen in beeld brengt voor de beschermde natuur in het Natura 2000-gebied de Grevelingen.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het MER is prettig leesbaar en overzichtelijk. De ecologische effecten – ook in cumulatie met andere activiteiten en handelingen – zijn goed in beeld gebracht. De Commissie acht de conclusie plausibel dat significante gevolgen op het Natura 2000-gebied De Grevelingen niet te verwachten zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Dirksland

Bevoegd gezag
Gemeente Dirksland (IS NU GEMEENTE GOEREE-OVERFLAKKEE )

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008 Plan-m.e.r. en besluit-m.e.r. (oud, niet meer invullen)
D10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 100 ligplaatsen: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018