1731. SMB Structuurplan Wieringermeer

onderbouwen locatiekeuzes voor onder andere:  werken (nieuwe bedrijventerreinen voornamelijk op het gebied van land- en tuinbouw); duurzame energie (windmolens en biovergisting); wonen (uitbreiding bestaande woonkernen en nieuwe woonmilieus); voorzieningen (vervanging en aanvulling als gevolg van nieuw beleid en uitbreiding); infrastructuur (water en wegen).    

Procedure en adviezen

Beoordeling SMB
24-03-2006 Datum kennisgeving
24-03-2006 Ter inzage legging van de informatie
19-05-2006 Advies uitgebracht
Advies SMB

Opmerkingen bij de advisering

De gemeente Wieringermeer stelt een nieuw Structuurplan op voor de gemeentelijke ambities ten aanzien van de groei van de gemeente Wieringermeer. Het Structuurplan moet een kader scheppen voor later op te stellen bestemmingsplannen en voor ondersteunende beleidsnota’s van de verschillende sectoren binnen de gemeente. Ook worden de verschillende ambities en ontwikkelingen middels het Structuurplan integraal tegen elkaar afgewogen en op elkaar afgestemd, hetgeen moet leiden tot een ontwikkelings- c.q. uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. 

Het kader voor het Structuurplan zijn respectievelijk de Structuurvisie ‘Wieringermeer – De ontbrekende Schakel?’ uit 2002 en het Streekplan Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord uit 2004, waarin de provincie zich grotendeels committeert aan de groeiambities van de gemeente.

De SMB constateert terecht dat de gewenste ontwikkeling van de gemeente mogelijk significante nadelige gevolgen kan hebben in de zin van de Natura 2000. Daarbij gaat het vooral om de effecten van de windmolens – zeker van de molens in het IJsselmeer – de jachthaven bij Keileroord en het effect van bollenteelt, woon- en werkgebieden op foerageergebieden van beschermde soorten. Bij mogelijke significant nadelige gevolgen moet de Habitattoets in ieder geval worden uitgevoerd bij het vaststellen van bestemmingsplannen. Bij een structuurplan is deze niet verplicht en de gemeente heeft er voor gekozen dit ook niet te doen. Dit betekent echter wel, dat op dit moment niet duidelijk wordt of het voorkeursalternatief uitgevoerd zal mogen worden.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ir. Ton van der Maarel
ir. Eric Mackay
prof. dr. Henk Meurs
drs. ing. Leo Oprel

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Verheem

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Wieringermeer

Bevoegd gezag
Wieringermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 31 aug 2007