1729. Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden

Het project Uiterwaardvergraving Scheller en Oldenelder buitenwaarden richt zich op de aanleg van een nevengeul in de uiterwaard van de IJssel ten zuiden van Zwolle. Voor het programma 'Ruimte voor de Rivier' onderzoekt de gemeente Zwolle de mogelijkheden om meer ruimte voor de IJssel te creëren en de maatgevende hoogwaterstand te verlagen. Voor het vaststellen van het bestemmingsplan is een MER opgesteld. Het voornemen bevat geen activiteiten waarvoor een m.e.r. verplicht is. Een plan-m.e.r. is wél noodzakelijk, gelet op de mogelijke gevolgen van het plan voor het Natura 2000-gebied 'Uiterwaarden IJssel'.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
13-12-2005 Datum kennisgeving
13-12-2005 Ter inzage legging van de informatie
12-05-2006 Advies uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing milieueffectrapport
20-10-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-12-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

 

 

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat alle essentiele informatie in het MER aanwezig is. Voor de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief heeft de Commissie een aantal aanbevelingen. Het advies is om meer aandacht te besteden aan:

  • De kwaliteit van de grond die wordt gebruikt voor het aanvullen van de zandwindplas.
  • De methode voor aanvulling. De hoogten van de overlaat van tak de hank en van die van de nevenhang onder de spoorbrug moeten verduidelijkt worden bij de nadere uitwerking. Dit  in verband met de mogelijke gevolgen voor doorstroming, waterkwaliteit en voorziene natuurdoelen.
  • Voor natuur benadrukt de Commissie het belang van voorgestelde mitigerende maatregelen in verband met Natura 2000 en wijst zij op de mogelijke gevolgen voor de EHS.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
prof. dr. Rob Leuven
dr. Marcel van der Perk

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zwolle

Bevoegd gezag
Gemeente Zwolle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 15 nov 2018