1716. Fokzeugenbedrijf Forthoeve te Vroomshoop

De heer J. Schuttert is voornemens een zeugen-houderijbedrijf te vestigen op een nieuw locatie op het adres Fortwijk ongenummerd te Vroomshoop in de gemeente Twenterand. In de nieuwe situatie worden verschillende stallen gerealiseerd voor in totaal 5.812 (opfok)zeugen Hiervoor wordt een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer (Wm) aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-02-2006 Datum kennisgeving
23-02-2006 Ter inzage legging van de informatie
04-05-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
11-09-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-09-2007 Kennisgeving MER
13-09-2007 Ter inzage legging MER
aanvulling
15-01-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
nieuw MER
26-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
28-02-2008 Kennisgeving MER
28-02-2008 Ter inzage legging MER
13-08-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies met aanvullingen

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER:

  • de depositie van ammoniak in de nabijgelegen verzuringsgevoelige gebieden
  • een kwantitatieve omschrijving van geurhinder
  • een indicatie van de emissie fijn stof en
  • het opnemen van een MMA.

Op 13 september 2007 heeft de Commissie een eerder MER varkenshouderij Forthoeve te Vroomshoop ontvangen en vervolgens getoetst. Bij de toetsing heeft de Commissie enkele essentiële tekortkomingen geconstateerd en de gemeente Twenterand geadviseerd om het MER te laten aanvullen alvorens een besluit te nemen. De tekortkomingen betroffen het ontbreken van:

  • een passende beoordeling, waarin onderzocht moest worden of negatieve significante effecten op het Natura 2000-gebied ‘De Engbertsdijksvenen’  konden worden uitgesloten;
  •  de cumulatieve berekening van geurhinder;
  • de beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief 
  • de referentiesituatie en de milieueffecten daarvan.

De aangeleverde aanvullingen van 15 januari en 27 februari 2008 op het oorspronkelijke MER hadden een ingrijpende wijziging in het voornemen tot gevolg, zodat bevoegd gezag besloot de procedure met betrekking tot het ingediende MER te staken en er de voorkeur aan gaf een geheel nieuw MER op te laten stellen. Door het nieuwe MER met de daarin verwerkte  aanpassingen en de bijlagen ter visie te leggen, kregen belanghebbenden de mogelijkheid zienswijzen in te brengen op basis van de uitgebreide nieuwe informatie. Het MER heeft vanaf 28 februari 2008 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Alle tekortkomingen van het eerste MER zijn in het nieuwe MER uitgewerkt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Hay Hendriks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
J. Schuttert

Bevoegd gezag
Gemeente Twenterand

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018