1711. Uitbreiding recreatiegebied Geestmerambacht

De bestuurscommissie uitbreiding Geestmerambacht wil het recreatiegebied Geestmerambacht uitbreiden. Dit gebied ligt tussen Heerhugowaard, Alkmaar en Langedijk (de vroegere HAL-regio). De uitbreiding omvat naast recreatie ook natuurontwikkeling, waterberging en de aanleg van een baggerdepot. Om de uitbreiding mogelijk te maken wordt voor het recreatiegebied – dat gelegen is binnen de gemeenten Alkmaar én Langedijk – een nieuw bestemmingsplan opgesteld.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-02-2006 Datum kennisgeving
09-02-2006 Ter inzage legging van de informatie
18-04-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-06-2007 Kennisgeving MER
27-06-2007 Ter inzage legging MER
11-10-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
12-10-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseerde in het MER vooral in te gaan op de benodigde (water)maatregelen om de gestelde natuur en recreatiemogelijkheden te bereiken en daarnaast de mogelijkheden tot verdere optimalisatie van het terrein als ‘nat’ recreatiegebied te onderzoeken.

 

De Commissie is van oordeel dat voldoende informatie aanwezig is voor de besluitvorming over het bestemmingsplan.

 

De Commissie signaleert dat naast de genoemde alternatieven wellicht ook een alternatief mogelijk is, waarbij gefaseerd een fijnmaziger net van waterlopen aangelegd wordt, met potenties voor natuur en recreatie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jos Brils
drs. Marinus Kooiman
ir. Ton van der Maarel
prof. dr. ir. Frans Maas

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Bestuurscommissie Uitbreiding Recreatieschap Geestmeram

Bevoegd gezag
Alkmaar
Langedijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 22 okt 2007