171. Compagniesoefenterrein (COT)-minus Havelte

Het voornemen betreft het vaststellen van de exacte locatie en de inrichting van een gebied van circa 800 ha bij Havelte als COT.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-02-1989 Datum kennisgeving
23-02-1989 Ter inzage legging van de informatie
24-04-1989 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Richtlijnen a
24-07-1992 Datum kennisgeving
24-07-1992 Ter inzage legging van de informatie
13-10-1992 Advies uitgebracht
Herzien advies voor richtlijnen
Toetsing a
02-05-1994 Kennisgeving MER
02-05-1994 Ter inzage legging MER
11-05-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-10-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

In het Structuurschema Militaire Terreinen is aangegeven dat bij Havelte een COT-minus van 800 ha moet worden ingericht, dat tevens als eenheidsoefenterrein (EOT) en overig oefenterrein (OOT) zal worden gebruikt. Het plan was hiervoor de twee bestaande EOT's op Havelte-West opnieuw in te richten (circa 500 ha). De overige benodigde 300 ha zou gevonden moeten worden op het ook (nu als militair oefenterrein in gebruik zijnde) Havelte-Oost. Als dit laatste niet mogelijk zou zijn, zou maximaal 100 ha aangrenzende landbouwgronden kunnen worden geoccupeerd. 

Uit de in maart 1991 uitgebrachte Defensienota komt naar voren, dat de totale uitbreiding (300 ha) mogelijk geheel op landbouwgronden zal gebeuren. Het gebied Havelte-Oost moet zoveel mogelijk worden ontzien. Van EOT-medegebruik zal worden afgezien; nagegaan zal worden welke mogelijkheden er zijn voor OOT-gebruik. Bij de behandeling van de Evaluatienota Structuurschema Militaire Terreinen in de Tweede Kamer (maart 1992) heeft de regering toegezegd, dat voor de grenswijziging van het COT een PKB-procedure (gekoppeld aan de besluitvorming over de partiële herziening van het Structuurschema Militaire Terreinen) zal worden doorlopen, waarbij tevens een locatie-m.e.r. zal worden uitgevoerd.

De Commissie was van oordeel dat het MER voldoende gegevens bevatte om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming over de exacte locatiekeuze (begrenzing) van het compagniesoefenterrein (COT)-minus Havelte in het kader van de PKB-procedure. Naar het oordeel van de Commissie schoot de informatie in het MER op enkele essentiële punten tekort om tevens te kunnen dienen ter ondersteuning van de besluitvorming over het inrichtingsplan. Meer informatie achtte de Commissie noodzakelijk over met name de onderbouwing van de voorgestelde inrichting per alternatief en over mogelijke varianten op de terreininrichting.

In deel 3 (kabinetsstandpunt), Partiële herziening van het Structuurschema Militaire Terreinen, is besloten af te zien van het voornemen om het bestaande oefenterrein Havelte uit te breiden en in te richten als COT.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
kol. bd. Hagen
ir. Rogaar
ir. Petrus Thomas Schure
prof. drs. Vervloet

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Alfons Vernooij

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Defensie

Bevoegd gezag
Ministerie van Defensie

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C07.0 tot 1-4-2011: Aanleg militair oefenterrein >= 100ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007