1704. Golfbaan Bentwoud

De stichting Golf Bentwoud wil een 27 holes golfbaan van 105 hectare realiseren ten zuidoosten van de kern Benthuizen in de gemeente Rijnwoude.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
31-01-2006 Datum kennisgeving
31-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
10-04-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
04-02-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-02-2008 Kennisgeving MER
13-02-2008 Ter inzage legging MER
21-04-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat voldoende informatie voor de besluitvorming in het MER aanwezig is.

Het MER maakt duidelijk dat er nog wel enkele knelpunten zijn in het ontwerp van de golfbaan. Deze knelpunten hebben betrekking op mogelijk aanwezige archeologische waarden en de inpassing van kabels en leidingen. Het ontwerp van de golfbaan is hierop nog niet aangepast. Het plangebied van de golfbaan biedt hiervoor voldoende ontwerpruimte en flexibiliteit. Deze aanpassing zal naar inschatting van de Commissie niet tot wezenlijk andere milieueffecten leiden dan in het MER beschreven zijn. De Commissie adviseert bij de besluitvorming rekening te houden met deze knelpunten.

De Commissie geeft daarnaast in het advies enkele aanbevelingen voor de verdere besluitvorming op het gebied van natuurontwikkeling en -beheer.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
dr. Henk Everts
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Golf Bentwoud

Bevoegd gezag
Gemeente Rijnwoude

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 14 mei 2008