1694. Golfodrome Amstelveen

Loogman Vastgoed B.V. heeft het voornemen een 9 holes golfbaan met bijbehorende voorzieningen, zoals een uitgebreide driving range en horecafaciliteiten, te realiseren in de Bovenkerkerpolder in Amstelveen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-01-2006 Datum kennisgeving
11-01-2006 Ter inzage legging van de informatie
22-03-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
20-12-2006 Kennisgeving MER
20-12-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
10-04-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegd gezag kenbaar gemaakt dat het MER naar haar oordeel op een aantal onderdelen essentiële tekortkomingen bevat. De Commissie achtte het MER op twee punten onvoldoende duidelijk:

  • De beschrijving en beoordeling van de voorgenomen activiteit in relatie tot de provinciale beleidsdoelstellingen op het gebied van cultuurhistorie en landschap.
  • De invulling van het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA).

Naar aanleiding daarvan heeft het bevoegd gezag de initiatiefnemer in de gelegenheid gesteld om een aanvulling op het MER te maken. De aanvulling heeft niet ter inzage gelegen. Daarom is in het advies inspraak over de aanvulling niet beschouwd. De Commissie adviseert de aanvulling bij het ontwerpbesluit ter inzage te leggen.  

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie aanwezig is in het MER tezamen met de aanvulling. Er is een beschrijving gegeven van de voorgenomen activiteit, van de alternatieven en van de effecten daarvan op het milieu. Deze informatie is goed leesbaar en duidelijk gestructureerd weergegeven. Er is daardoor bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
dr. Henk Everts
ir. Ton van der Maarel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Loogman Vastgoed bv

Bevoegd gezag
Amstelveen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 25ha of >= 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018