169. Afvalverwerkingslocatie ARCG/Westerkwartier

Het betreft de keuze van een locatie voor de ver werking van ca. 100.000 ton afvalstoffen per jaar bin nen de grenzen van de huidige afvalsamenwerkingsgebieden Centraal Groningen en Westerkwartier voor een pe rio de van ca. 15 jaar, waarbij het te verwerken afval zou be staan uit bedrijfsafval, bouw- en sloopafval, zuiveringsslib en verontreinigde grond.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-02-1988 Datum kennisgeving
03-02-1988 Ter inzage legging van de informatie
31-03-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In afwachting van duidelijkheid over de ontwikkeling van de regionale afvalverwijderingsstructuren is de procedure gestaakt. In 1992 is de m.e.r.-procedure opnieuw getart, waarbij ook Gedeputeerde Staten van Groningen als bevoegd gezag zijn gaan fungeren1

 

1 Zie project 421. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Mertens
drs. Romijn
drs. Jaap Smittenberg

Voorzitter: prof. dr. ir. Isaak Zonneveld
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeensch.regeling Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen

Bevoegd gezag
Gemeensch.regeling Afvalverwijdering Regio Centraal Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 01 nov 2018