1684. Kolen- en biomassacentrale Electrabel op de Maasvlakte te Rotterdam

Electrabel Nederland N.V. wil op de Maasvlakte een kolen/biomassagestookte elektriciteitscentrale bouwen. Het vermogen van de nieuwe installatie bedraagt 750 MWe (Megawatt). Om dit project te realiseren moeten diverse vergunningen worden aangevraagd. Behalve over het MER, heeft Gedeputeerde Staten de Commissie ook gevraagd om een oordeel te geven over de Habitattoets, waarin de gevolgen van het initiatief voor de omliggende Natura 2000-gebieden zijn beschreven.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-12-2005 Datum kennisgeving
08-12-2005 Ter inzage legging van de informatie
09-02-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-04-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-04-2007 Kennisgeving MER
10-04-2007 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
29-05-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
12-12-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert in het MER te behandelen:

 • welke biomassastromen (herkomst, aard, samenstelling, energie-inhoud) in welke hoeveelheden verstookt zullen gaan worden;
 • hoe acceptatie, controle, vervoer, lossen en opslag zullen plaatsvinden en welke voorbewerkingen de te verstoken biomassa ondergaat;
 • het installatieontwerp, met uitvoeringsalternatieven voor de conversietechnologie en voor de afgasbehandeling;
 • het meest milieuvriendelijke alternatief;
 • het netto overall energetisch rendement, met inachtneming van de energieconsumptie van eventuele voorbewerking;
 • de emissies van fijn stof (PM10), SO2, NOx, zware metalen (Hg, Cd), PAK’s en dioxines;
 • de mogelijke immissieconcentraties van de verschillende geëmitteerde stoffen, rekening houdend met de aanwezige voorbelasting in het gebied;
 • de besparing aan primaire energie en de reductie van CO2-emissie.

Het MER is goed leesbaar, consistent opgebouwd en de samenvatting is compleet. Het gebruikte kaartmateriaal en de figuren zijn van hoge kwaliteit. Tijdens de toetsing van het MER heeft de Commissie echter geconstateerd dat het MER op bepaalde punten nog onvoldoende informatie bevatte. De Commissie heeft daarom geadviseerd om aanvullende informatie te geven over de:

 • atmosferische depositie;
 • toetsing aan Besluit luchtkwaliteit 2005 en;
 • inzet van biomassa.

De Commissie heeft deze informatie ontvangen en meegewogen in haar oordeel. Met de aanvulling is bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

Bij de beoordeling van effecten op Natura 2000-gebieden door toename van atmosferische depositie gaat de Commissie uit van de wetenschappelijk meest recente inzichten over de kritische depositiewaarden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Albert Dragt
ir. Huub Stassen
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Electrabel Nederland N.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 10 jul 2018