1667. Golfbaan De Bolgerijsche te Vianen

Exploitatiemaatschappij Golfbaan De Bolgerijsche B.V. heeft het voornemen om ten zuiden van Vianen een 18-holes golfbaan te realiseren met een korte 9 holes baan, een driving range, enkele oefenbanen en een clubgebouw.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-11-2005 Datum kennisgeving
09-11-2005 Ter inzage legging van de informatie
09-01-2006 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
06-12-2006 Kennisgeving MER
06-12-2006 Ter inzage legging MER
18-04-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft in het richtlijnenadvies met name aandacht gevraagd voor de randvoorwaarden en beleidskader, de uitwerking van alternatieven en ontwikkeling van varianten, ontwikkeling van een meest milieuvriendelijk alternatief, effecten op historische verkavelingstructuur, effecten op natuur in beschermde gebieden en effecten op verkeer. 

 Aanvankelijk constateerde de Commissie in het MER een viertal essentiële tekortkomingen. Volgens de Commissie is onvoldoende uitgewerkt hoe gezien de bodemgesteldheid en waterhuishouding op deze locatie een bespeelbare golfbaan kan worden aangelegd. Ook is niet duidelijk welke natuurwaarden aangelegd kunnen worden en of aan de veiligheidseisen kan worden voldaan. Daarbij worden in het MER de gevolgen voor het landschap gebagatelliseerd. In een aanvulling is over deze aspecten wel voldoende informatie gegeven. Daarbij heeft de Commissie een paar opmerkingen en aanbevelingen:

  • uit de aanvulling blijkt dat meer grondverzet nodig is en daarmee meer overlast te verwachten is tijdens de aanleg is dan in het MER aangegeven;
  • de gevolgen voor het landschap moeten volgens de Commissie als negatief beoordeeld worden; de Commissie adviseert om bij de besluitvorming uit te gaan van de aangepaste effectbeoordeling uit de aanvulling voor het aspect landschap;
  • bij enkele holes ligt de green zo dicht bij de openbare weg dat er, zonder voorzieningen, risico’s bestaan voor het verkeer; de Commissie adviseert om het uiteindelijke ontwerp specifiek te toetsen op veiligheid.
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in het MER en de aanvulling daarop aanwezig zijn.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Frank Saris
ir. Kees Scheepers
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Exploitatiemaatschappij Golfbaan De Bolgerijsche B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Vianen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018