1662. Centrale Verwerkingslocatie Zandmaas Horst a/d Maas

CVI Haven Raaieinde bv wil bij Grubbenvorst aan de Maas een overslaghaven en een verwerkingsinstallatie realiseren voor de centrale verwerking van grondstoffen die vrijkomen bij de diverse Zandmaasprojecten. De verwerkingsinstallatie zal ca. 15 jaar in werking zijn. Het MER zal een plan-MER en een besluit-MER zijn.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-10-2005 Datum kennisgeving
13-10-2005 Ter inzage legging van de informatie
16-05-2006 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-11-2012 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
08-11-2012 Kennisgeving MER
09-11-2012 Ter inzage legging MER
31-01-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnenadvies
De Commissie beschouwt als hoofdpunten voor het MER:

  • Onderbouwing van de keuze voor centrale verwerking en van de locatiekeuze. Indien blijkt dat een andere (beschikbare) locatie uit milieuoogpunt beter scoort, dient óf deze locatie als locatiealternatief uitgewerkt te worden, óf dient grondig gemotiveerd te worden waarom bij voorbaat niet voor deze locatie gekozen wordt.
  • De hydrologische relaties van het plangebied met de Everlose beek. Beïnvloeding van de beek door de voorgenomen activiteit.
  • De effecten van de overslaghaven en de verwerkingsinstallatie op de leefomgeving met nadruk op luchtkwaliteit, geluid en verkeersveiligheid.
  • Inzicht in de natuurwaarden in het gebied die direct worden aangetast én die natuurwaarden die volgens het vigerende provinciale beleid op de locatie gerealiseerd zouden moeten worden. Waar en hoe dit gecompenseerd wordt.

Een gerelateerd project is P 2523 - Ontwikkelingen rond Grubbenvorst.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Kick Hemker
ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
CVI Haven Raaieinde B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Horst aan de Maas
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018