166. Golfbaan 'De Utrecht' te Hilvarenbeek

Om te komen tot een rendabele exploitatie van het landgoed De Utrecht heeft de eigenaar, de AMEV, het voornemen een 27-holes golfbaan met clubhuis en een complex van maximaal honderd recreatiewo ningen aan te leggen in een gebied ter grootte van on geveer 95 ha, aansluitend aan het verblijfsaccommodatiecomplex Rust oord. Het landgoed maakt deel uit van een grote land schappelijke eenheid (GLE).       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-12-1987 Datum kennisgeving
03-12-1987 Ter inzage legging van de informatie
01-02-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-01-1989 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-02-1989 Kennisgeving MER
02-02-1989 Ter inzage legging MER
31-03-1989 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Aangezien in het bestemmingsplan slechts de hoofdopbouw van het betreffende gebied zou worden aangegeven, zou de nadere invulling in een inrichtingsplan worden vastgelegd, in de vorm van een convenant tussen de gemeente en de initiatiefnemer. Hierin wilde de gemeente voorwaarden vastleggen voor inrichting en beheer van het complex. Het toetsingsadvies bevatte suggesties voor de inhoud van het convenant. Voorts heeft de Commissie in het toetsingsadvies een aantal onjuistheden, onder andere in het oppervlak te rooien bos, geconstateerd. Zij gaf tevens aan dat de beschouwingen in het MER waarmee het voorkeursalternatief (alternatief D) ook tot meest milieuvriendelijk alternatief werden verklaard, grote twijfels opriepen. Zij gaf de gemeenteraad in overweging om een aanvulling te vragen alvorens over het bestemmingsplan te besluiten. De initiatiefnemer heeft naar aanleiding van het toetsingsadvies en dus na het uitbrengen daarvan alsnog een aanvulling op het MER geschreven; deze aanvulling is echter niet meer door de Commissie getoetst. 

De Provinciale Planologische Commissie Noord-Brabant heeft op 5 maart over het ontwerp-bestemmingsplan golfbaan De Utrecht een “onaanvaardbaar” uitgesproken. Dit oordeel had vooral betrekking op de aanleg van de golfbaan in bosgebied. In de Provinciale Beleidsnota Natuur- en Landschapsbeheer werd De Utrecht aangemerkt als categorie-A bos (de hoogste ecologische waarde). Door de inventarisatiegegevens die in het MER waren opgenomen werd dit nog eens bevestigd. Compensatie door middel van aanplant van nieuw bos is – gelet op de geringere kwaliteiten van dat bos – niet relevant.

Naar aanleiding van deze complicaties heeft de AMEV een ‘ingedikt’ plan (met onder andere een geringer oppervlak voor bebouwing, negen minder oefenholes, vervallen van de 100 bungalows) opgesteld, waarin het bos zou worden gespaard.

Het gewijzigde bestemmingsplan is op 27 juni 1991 door de gemeenteraad vastgesteld.

Tegen het plan is Kroonberoep ingesteld.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ad Boonman
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AMEV Levensverzekeringen N.V.

Bevoegd gezag
hilvarenbeek

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 01 nov 2018