1648. Uitbreiding Golfbaan de Scherpenbergh te Lieren

De voorgenomen activiteit betreft de uitbreiding van een golfbaan met (meer dan) 9 holes (deels) in een gevoelig gebied.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-09-2005 Datum kennisgeving
16-09-2005 Ter inzage legging van de informatie
19-09-2005 Adviesaanvraag
14-11-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
15-06-2011 Kennisgeving MER
15-06-2011 Ter inzage legging MER
17-06-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-08-2011 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Een eerder bestemmingsplan waarin de voorgenomen uitbreiding was vastgelegd, werd vernietigd vanwege een procedure bij de Raad van State. Het belangrijkste inhoudelijke argument was dat onvoldoende was gekeken naar de uitstralingseffecten op de omliggende beschermde natuurgebieden. Door deze gebeurtenissen is een deel van de geplande uitbreiding wél en een ander deel niet gerealiseerd. De initiatiefnemer wil met het doorlopen van een milieueffectrapportage de voorgenomen uitbreiding opnieuw (en uitgebreider) onderbouwen. Tevens moet met het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan het reeds gerealiseerde deel van de uitbreiding juridisch worden verankerd. De Commissie heeft in het advies het accent gelegd op de (milieu)informatie die daarvoor nodig is.

In november 2009 heeft de Raad van State in een rechterlijke procedure herhaald dat eerst een MER nodig is.

In de zomer van 2011 zijn een MER en een voorontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd.

De Commissie heeft in haar toetsingsadvies aangegeven dat het MER met bijbehorende documenten de benodigde informatie voor de besluitvorming bevat.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Beno Koolstra, MSc
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Golf- en Businessclub De Scherpenbergh

Bevoegd gezag
Apeldoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 25ha of >= 10ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018