1644. Pluimveehouderij Verkennis Stramproy

uitbreiding van de inrichting met opfokleghennen 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-09-2005 Datum kennisgeving
14-09-2005 Ter inzage legging van de informatie
08-11-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
12-04-2006 Kennisgeving MER
12-04-2006 Ter inzage legging MER
29-06-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De heer Verkennis heeft het voornemen om zijn pluimveebedrijf aan de Rietbroek 3 te Stramproy uit te breiden. Voor de uitbreiding is een vergunning volgens de Wet milieubeheer (Wm) nodig. Voor de besluitvorming over de aanvraag van deze vergunning wordt de procedure van milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Bij brief van 11 april 2006 heeft de gemeente Weert de Commissie voor de m.e.r. in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). Het MER is op 12 april ter inzage gelegd. De Commissie is van oordeel dat in het MER inclusief de aanvulling daarop niet alle essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. De Commissie constateerde in het MER enkele essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekking op de beschrijvingen voor de fijn stof-emissies en de geurhinder. De aanvulling op het MER voorziet in de benodigde informatie over de geurhinder. Voor de fijn stof-emissies wordt in de aanvulling geen nieuwe milieu-informatie gegeven en daarmee is volgens de Commissie onvoldoende duidelijk of aan de eisen van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 kan worden voldaan. Daarmee geeft het MER en de aanvulling daarop niet alle essentiële informatie. Daarnaast heeft de Commissie aanbevolen enkele andere onderwerpen – geen essentiële informatie voor het MER – ook te verhelderen met de aanvulling. Het betreft vragen over de geluidsemissie, de mestopslag en het huisvestingssysteem. De aanvulling op het MER voorziet in informatie over de mestopslag en de huisvesting. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
G.H.H. Verkennis

Bevoegd gezag
Weert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018