1643. Pluimveehouderij Maatschap Dings, gemeente Heythuysen

Verandering kalkoenhouderij in een legkippenhouderij en uitbreiding met een nieuwe volièrestal voor legkippen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-09-2005 Datum kennisgeving
02-09-2005 Ter inzage legging van de informatie
31-10-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
16-03-2006 Kennisgeving MER
16-03-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing c
16-03-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen 

De Commissie voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffectrapport. Dat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informatie ontbreekt:

  • de toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf en de depositie van ammoniak op de nabijgelegen voor verzuring gevoelige gebieden in relatie tot de achtergronddepositie van ammoniak, evenals de kritische depositiewaarden van de natuurgebieden en de directe schade aan bossen en andere vegetaties;
  • de huidige en toekomstige cumulatieve geurhinder op leefniveau, het aantal geurgehinderden;
  • een beschrijving van het meest milieuvriendelijk alternatief, gericht op het beperken van de ammoniakdepositie op kwetsbare natuurgebieden, reductie van stankemissies naar de woonomgeving, en het beperken van de emissies van fijn stof;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor de bestuurlijke besluitvorming.

Toetsing

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de aanvullingen aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming.

De Commissie verwacht dat met het initiatief de fijn stofgrenswaarden niet overschreden zullen worden. Om deze reden beschouwt zij de gesignaleerde tekortkoming in de fijn stofberekening niet als een essentiële tekortkoming. Wél adviseert zij, mede gezien bestaande jurisprudentie op dit gebied, vóórdat besluitvorming plaatsvindt via een modelberekening de gevolgen van het initiatief voor de luchtkwaliteit inzichtelijk te maken. De berekening en presentatie van de resultaten dient plaats te vinden conform de eisen gesteld in het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden, gepubliceerd in november 2006.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Nico Ogink
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap Dings

Bevoegd gezag
Heythuysen, sinds 1 januari 2007 gemeente Leudal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018