1632. Herinrichting Plangebied Zuiderdiep

Stuurgroep Deltanatuur, Rijkswaterstaat Zuid Holland en het waterschap Hollandse Delta zijn voornemens om de Zuiderdiepboezem opnieuw in te richten en hiermee te komen tot een gezond ecosysteem met een duurzaam waterbeheer en natuurontwikkeling in drie aanliggende polders.  Stuurgroep Deltanatuur, Rijkswaterstaat Zuid Holland en het waterschap Hollandse Delta zijn voornemens om de Zuiderdieppolders om te vormen van een agrarisch gebied tot een brak tot zout intergetijdengebied met hoge natuurwaarden en recreatiemogelijkheden. Tevens zijn zij voornemens om in het Zuiderdiep en de aanliggende polders een gezond en duurzaam watersysteem in te richten, te zorgen voor voldoende waterberging en te zorgen voor een optimale waterhuishouding voor onder andere de landbouw.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-08-2005 Datum kennisgeving
15-08-2005 Ter inzage legging van de informatie
17-10-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
21-05-2007 Kennisgeving MER
21-05-2007 Ter inzage legging MER
30-07-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiĆ«le informatie in het milieueffectrapport:  

  • de instandhoudingsdoelstellingen van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Aangegeven moet worden op welke wijze het voornemen hierop aansluit;
  • de externe samenhang van het voornemen met het project Integrale zoetwatervoorziening Goeree Overflakkee en interne samenhang tussen het ontwikkelen van brakke natuur en het op orde brengen van de zoetwaterhuishouding;
  • de waarborging van veiligheid tegen overstromen (primaire en secundaire waterkeringen);
  • de effecten op de (grond)waterkwaliteit en kwantiteit;
  • de effecten op de natuur en het bijbehorende overgangs- en eindbeheer;
  • de beoogde recreatieve doelen en effecten.
 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jacques Leemans
prof. ir. Eric Luiten
drs. Frank Saris
ir. Robbert de Vries
ir. Anne Wijbenga

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Marjan Poortinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stuurgroep Deltanatuur
Rijkswaterstaat Zuid-Holland
Waterschap Hollands Delta

Bevoegd gezag
Dirksland
Goedereede

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018