1625. Uitbreiding inrichting destructie dieren Sonac Burgum BV

Verwerking dierlijke bijproducten afkomstig van de vleesverwerkende industrie.   

Procedure en adviezen

Beoordeling
27-06-2005 Adviesaanvraag
01-09-2005 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die belangrijke nadelige milieugevolgen tot gevolg kunnen hebben bij de voorgenomen wijziging van de inrichting/activiteit. De Commissie is dan ook van mening dat m.e.r. geen toegevoegde waarde zal hebben bij de vergunningverlening voor de inrichting/activiteit. 

In de Aanmeldingsnotitie is aangegeven dat Sonac Burgum B.V. een verdergaande reductie van de geurbelasting wil nastreven. Daarbij worden diverse maatregelen genoemd die voorzien zijn. Met name de verbranding van alle hoogbelaste geurhoudende stromen, met name voor non-condensables, acht de Commissie een effectieve maatregel. Zij verwacht dat de geuremissie verder beperkt kan worden:

  • door strengere acceptatiecriteria in te stellen en te handhaven, met name met betrekking tot de conditionering van de reststoffen (de Commissie denkt hier met name aan de mogelijkheden voor gekoeld aanbieden, inzamelen en verwerken);
  • door procesgerichte maatregelen te nemen bij de AWZI (verbetering beluchting, afdekken carrousels).
De Commissie adviseert deze mogelijkheden ter reductie van de geuremissie nader te overwegen, en de geuremissie en -hinder te monitoren zodat een goed beeld wordt verkregen van de emissies en de effecten van maatregelen.

 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ing. Rob Faasen
ing. Stufkens

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Sonac Burgum BV

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D39.2 tot 1-4-2011: Destructie-inrichting voor dieren

Bijgewerkt op: 31 aug 2007