1617. Golfpark "De Turfvaert" te Rijsbergen

aanleg van een 18 holes golfbaan met oefenfaciliteiten en golfaccommodatie. 

Procedure en adviezen

Richtlijnen
15-06-2005 Datum kennisgeving
15-06-2005 Ter inzage legging van de informatie
31-08-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
17-05-2006 Kennisgeving MER
17-05-2006 Ter inzage legging MER
Toetsing a
18-05-2006 Kennisgeving MER
18-05-2006 Ter inzage legging MER
12-07-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Jago v.o.f. heeft het voornemen om een 18 holes golfbaan van circa 51 hectare met oefenfaciliteiten en golfaccommodatie te realiseren. Voor het voornemen is een vrijstelling van het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeente Zundert is het bevoegde gezag voor deze vrijstelling. Ten behoeve van het besluit over de vrijstelling wordt een milieueffect rapport (MER) opgesteld. In het richtlijnenadvies wordt speciale aandacht gevraagd over de wijze waarop het baanontwerp is afgestemd op de aanwezige gebiedskenmerken. In het MER moet duidelijk worden hoe de inrichting en het beheer van de golfbaan kan worden afgestemd op bodemgesteldheid, waterhuishouding, natuurwaarden en landschap om daarmee de negatieve milieueffecten te minimaliseren en waar mogelijk het milieu te bevorderen. 

 

Aanvankelijk constateerde de Commissie in het MER een tweetal essentiële

tekortkomingen:

  • Bij de kaarten in het MER is geen schaal aangegeven en in de tekst van het MER heeft de Commissie onvoldoende kwantitatieve informatie gevonden over het ontwerp. Daarmee was onduidelijk welk oppervlak voor de golfbaan bestemd wordt en welke welk oppervlak voor natuur en water.
  • In het MER wordt de ligging, grootte en diepte van de verschillende plassen en poelen niet aangegeven, waarmee onduidelijk is of deze waterpartijen een drainerende werking hebben op het aangrenzende natuurgebieden ten noorden van het plangebied.
 

In de aanvulling is nader ingegaan op bovenstaande punten. De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in het MER en de aanvulling daarop aanwezig is.

 

Daarbij heeft de Commissie nog twee aanbevelingen voor de verdere besluitvorming:

  • De Commissie beveelt aan te bepalen – bijvoorbeeld via de modelberekeningen van het waterschap – hoe de waterpartijen zodanig aangelegd kunnen worden dat de drainerende werking op de ten noorden van het terrein liggende natuurgebieden wordt voorkomen. In de ontgrondingsvergunning kan de hoeveelheid af te graven grond – en daarmee de toegestane grote en diepte van de plassen – worden vastgelegd.
  • De Commissie adviseert om bij de nadere inrichting te overwegen om de boselementen af te stemmen op de landschapskenmerken en minder een afgeleide te laten zijn van de locatie en begrenzing van de holes.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
dr. Hans de Mars

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Jago v.o.f.

Bevoegd gezag
college van B&W van Zundert

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018