1613. Golfbaan Liemeer

Realisatie van een 18 holes golfbaan, een 9 holes oefenbaan en bijbehorende voorzieningen ten westen van Nieuwmeer (gemeente Liemeer)     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-06-2005 Datum kennisgeving
09-06-2005 Ter inzage legging van de informatie
04-08-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
28-12-2005 Kennisgeving MER
28-12-2005 Ter inzage legging MER
09-03-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Golf &Countryclub Liemeer wil een 18-holes golfaccommodatie met negen oefenholes en bijbehorende voorzieningen ontwikkelen ten westen van Nieuwveen in de gemeente Liemeer. Daarvoor is een herziening van het bestemmingsplan nodig. Deze wordt gecombineerd met een vrijstellingsprocedure ex art 19 WRO.  

In het richtlijnenadvies worden de volgende onderwerpen als hoofdpunten voor het MER aangemerkt:

  • De landschappelijke inpassing in combinatie met de invulling van het recreatief medegebruik
  • De ontsluiting voor autoverkeer;
  • Maatregelen om zetting van het veenrijke gebied de Bovenlanden te voorkomen;
  • Een zo kwantitatief mogelijke beschrijving van de effecten op de waterhuishouding, de bodem en op verkeersstromen met daaraan gekoppelde geluid- en hindereffecten. Bij de overige milieuaspecten kan volstaan worden met een kwalitatieve effectbeschrijving.
 

Het richtlijnenadvies is integraal door de gemeente overgenomen.

 

In haar toetsingsadvies spreekt de Commissie haar waardering uit over het MER en met over de toegankelijkheid van het rapport, de wijze waarop in de alternatieven invulling gegeven is aan de landschappelijke inpassing en de inpassing van de recreatieve functie, de ontsluiting, en de zettingproblematiek in de Bovenlanden in combinatie met de waterhuishouding. Het MER beschrijft drie mogelijke ontsluitingsvarianten, die bij beide alternatieven realiseerbaar zijn en geeft een helder inzicht in de effecten van deze varianten.

Het toetsingsadvies adviseert om bij de besluitvorming:

  • informatie te geven over de hoeveelheid ophooggrond van elders en de consequenties daarvan voor o.a. zetting in de Bovenlanden en de vervoerbewegingen in de aanlegfase.
  • vóór realisatie nader onderzoek uit te voeren naar mogelijke verbrakking in de Benedenlanden.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
ir. Ton van der Maarel
prof. dr. ir. Frans Maas

Voorzitter: prof. dr. ir. Frans Maas
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Golf en Countryclub Liemeer

Bevoegd gezag
Liemeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018