1611. A12-BRAVO projecten 3, 4, 6ab, 6c en 8 te Woerden

De aanleg van een tweestrooks regionale weg van de A12 (Nieuwerbrug/Waarder) naar bedrijventerrein Middelland in Woerden, een tweestrooks regionale weg van de nieuwe A12-aansluiting (Woerden-Oost) westwaarts en direct ten noorden van de A12, een westelijke randweg om Harmelen en een verbindingsweg ten oosten van Harmelen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-05-2005 Datum kennisgeving
23-05-2005 Ter inzage legging van de informatie
29-07-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-07-2008 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing geactualiseerd MER
23-12-2009 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing geactualiseerd MER en de aanvulling daarop
26-03-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-04-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies geactualiseerd milieueffectrapport

Opmerkingen bij de advisering

Richtlijnen
De Commissie heeft in haar richtlijnenadvies de volgende hoofdpunten voor het MER aangemerkt:

  • Een samenhangende verkeerskundige beschouwing van alle BRAVO-projecten;
  • De effecten van de realisatie van BRAVO-project 3 en BRAVO-projecten 6a, 6b en 8 op de luchtkwaliteit en toetsing aan de geldende grenswaarden uit het Besluit Luchtkwaliteit;
  • Een publieksvriendelijke samenvatting.

Toetsing
Naar aanleiding van de opmerkingen van de Commissie tijdens de toetsing van het milieueffectrapport (MER) A12-Bravo projecten 3, 6ab en 8 te Woerden, hebben de initiatiefnemer en het bevoegd gezag besloten om het adviesverzoek voor het MER in te trekken, zodat een geactualiseerd MER kon worden opgesteld.

Toetsing geactualiseerd milieueffectrapport
Voor de A12-Bravo projecten 3, 4, 6ab, 6c en 8 is een nieuw geactualiseerd milieueffectrapport opgesteld. Over dit MER heeft de Commissie een toetingsadvies uitgebracht.

Het MER laat zien dat de alternatieven (projectcombinaties 1 en 2) leiden tot een betere bereikbaarheid en leefbaarheid voor westelijk Woerden en Harmelen, maar de grootste knelpunten (zoals die op de Europabaan) blijven bestaan. De effecten op verkeersveiligheid en barriĆØrewerking zijn met name kwalitatief uitgewerkt maar voldoende om de alternatieven te beoordelen op doelbereik.

De verdere uitwerking en inrichting van de afzonderlijke deelprojecten vraagt naast het MER een meer gedetailleerde verkeersanalyse om de exacte omvang en locaties van knelpunten, de effecten van congestie op de luchtkwaliteit en eventuele mitigerende maatregelen in kaart te brengen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
ing. Ben Peters
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Woerden
Provincie Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Woerden
Gemeente Bodegraven Reeuwijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018