1599. N355 Wegomlegging Zuidhorn

Gedeputeerde Staten van Groningen willen de provinciale weg N355 bij Zuidhorn omleggen. Redenen hiervoor zijn de noodzakelijke verbetering van de passage met het Van Starkenborghkanaal en de plannen voor woningbouw aan de oostzijde van Zuidhorn. Voor de wegomlegging is een partiële herziening van het Provinciale Omgevingsplan door Provinciale Staten vereist.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
25-04-2005 Datum kennisgeving
28-06-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-06-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-06-2006 Kennisgeving MER
07-06-2006 Ter inzage legging MER
07-02-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Advies beoordelingsmethodiek mma
07-03-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-03-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Advies over de gevoeligheidsanalyse bepalingsmethodiek mma ten behoeve van het project Wegomlegging Zuidhorn
Toetsing 2
04-12-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-12-2007 Kennisgeving MER
05-12-2007 Ter inzage legging MER
18-02-2008 Toetsingsadvies uitgebracht
toetsingsadvies 2

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie vraagt in haar richtlijnenadvies aandacht voor:

 • een heldere probleemstelling;
 • de technische vereisten vanuit het scheepvaartbeleid (kanaalverruiming);
 • het oplossend vermogen voor verkeer van mogelijke alternatieve tracés en;
 • de effecten op geomorfologie, openheid en landschapsbeleving.

De provincie Groningen heeft in het MER een aantal alternatieven onderzocht. Hierin komen de volgende keuzes aan bod:

 • oostelijke omlegging Zuidhorn;
 • oostelijke omlegging Noordhorn;
 • kruising van Starkenborgkanaal met een brug of aquaduct;
 • inpassingsmaatregelen;
 • maatregelen voor het kruisend (langzaam) verkeer;
 • mitigerende maatregelen.

De Commissie constateerde bij de toetsing van het MER enkele tekortkomingen:

 • de bandbreedte van de alternatieven;
 • het meest milieuvriendelijke alternatief (mma);
 • de effectbepaling.

In de aanvulling is de bandbreedte van de alternatieven herzien. De effectscores zijn aangepast en worden duidelijk toegelicht. Door deze aanpassingen is een goede effectvergelijking van de alternatieven mogelijk. De Commissie constateert dat de initiatiefnemer de totstandkoming van het mma heeft onderbouwd, maar dat de gekozen beoordelingsmethodiek voor discussie vatbaar is. Op dit moment werkt de Commissie aan het toetsingadvies over het MER.

In vervolg hierop heeft de provincie twee nieuwe varianten uitgewerkt in een tweede aanvulling De milieueffecten van deze alternatieven zijn op dezelfde wijze als in het MER in beeld gebracht.

De Commissie adviseert om bij publicatie van het ontwerpbesluit het MER met de twee aanvullingen en de gevoeligheidsanalyse ter inzage te leggen.

Ten behoeve van een transparante besluitvorming adviseert de Commissie om bij de besluitvorming één overzichtelijke effectentabel te presenteren met daarin alle alternatieven, inclusief het mma, die in het MER en de aanvullingen zijn beschreven.

  Betrokken partijen

  Samenstelling van de laatste werkgroep

  dr. Henk Everts
  dr. ir. Jan Hoeks
  ir. Henk Otte

  Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
  Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

  Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

  Initiatiefnemer
  Provincie Groningen

  Bevoegd gezag
  Provincie Groningen

  Overige gegevens

  Gebied: Nederland, provincie Groningen


  Categorieën Besluit m.e.r.

  Code Omschrijving
  002 Vrijwillige m.e.r.

  Bijgewerkt op: 10 jul 2018