159. Provinciaal afvalstoffenplan II (PAP-II) Limburg

De provincie Limburg zal het PAP opstellen voor huishoudelijke en daarmee gelijkgestelde afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen, bouw- en sloopafval, ziekenhuisafval, zuiveringsslib bodemsaneringsspecie, baggerspecie, kolkenvuil, overschot van dierlijke mest, verbrandingsresten, groenafval, autowrakken en klein chemisch afval.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-06-1988 Datum kennisgeving
27-06-1988 Ter inzage legging van de informatie
26-08-1988 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
10-08-1989 Kennisgeving MER
10-08-1989 Ter inzage legging MER
09-11-1989 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De ervaringen bij onder andere de provincie Limburg zijn voor de Commissie aanleiding geweest voor nadere beschouwingen over de rol van m.e.r. bij provinciale afvalstoffenplannen, die in de jaarverslagen van 1989 en van 1991 is opgenomen. 

Het plan is bij Koninklijk Besluit van 24 april 1990 goedgekeurd. De evaluatie van het afvalstoffenplan heeft plaatsgevonden in het kader van de totstandkoming van een nieuw afvalstoffenplan dat deel zal gaan uitmaken van het provinciaal milieubeleidsplan.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. de Berg
dr. Best
ir. Boonzaaijer
mr. dr. Rooy

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Herman Huisman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Limburg

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 31 aug 2007