1581. SMB Omgevingsplan Zeeland

Het Omgevingsplan Zeeland legt het toekomstige provinciale beleid voor ruimtelijke ordening, water en milieu vast. Voor dit plan moet op basis van rechtstreekse werking van de betreffende EU richtlijn een strategische milieubeoordeling (SMB) worden opgesteld. De Notitie reikwijdte detailniveau (april 2005) benoemde als SMB-plichtige activiteiten: een nieuw bedrijventerrein bij Terneuzen locaties voor grootschalige windenergie de uitbreiding van de watersport(locaties) in beschermd gebied locaties voor recreatieconcentraties. De Commissie attendeerde de provincie op andere activiteiten waarvoor mogelijk een SMB-plicht geldt en zij vroeg aandacht voor cumulatie met al lopende nieuwe grootschalige ontwikkelingen binnen de provincie. Om de kwaliteiten van deelgebieden en van de Deltawateren en de draagkracht voor nieuwe ontwikkelingen goed te kunnen beschrijven adviseerde de Commissie  om historische informatie te geven over aantasting van beschermde soorten en habitats door al aanwezige windturbines, jachthavens, lawaaisporten e.d. Met deze informatie zijn (cumulatieve) effecten van uitbreiding van recreatie en nieuwe typen recreatie te onderbouwen. In haar beoordeling (februari 2006) vraagt de Commissie in het vervolgtraject aandacht te besteden aan o.a. : de selectie van SMB plichtige activiteiten met gevolgen voor VH gebieden, die mogelijk nog onvolledig is; de cumulatie van effecten op natuur; de milieueffecten van een nieuw bedrijventerrein in de westelijke Kanaalzone; bij windenergie: de onderbouwing van de omvang van de locaties en de locatiekeuze; het vaststellen van de draagkracht voor recreatieve ontwikkelingen op land.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
25-04-2005 Datum kennisgeving
25-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
02-06-2005 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
07-02-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
prof. dr. Kees Bastmeijer
ir. Eric Mackay
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zeeland

Bevoegd gezag
Zeeland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
D10.3 tot 1-4-2011: Jachthaven met >= 100 ligplaatsen: aanleg, wijziging of uitbreiding
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 08 jan 2008