1569. Spitsstrook A1 't Gooi

Het vergroten van de capaciteit van de A1 op het traject ’t Gooi door het in gebruik nemen van de vluchtstroken als spitsstroken.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-04-2005 Datum kennisgeving
19-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
16-06-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het advies geeft aan dat in het MER de nadruk moet liggen op de effectbeschrijving van geluid, luchtkwaliteit en natuur. Aandacht wordt gevraagd voor:

  • Het beschrijven van de effecten van een 80 km/uur regiem
  • Het gebruik van actuele verkeersgegevens als basis voor prognoses
  • De beschrijving van de effecten bij een maximale openstelling van de spitsstroken
  • De effecten op het onderliggende wegennet
  • De effecten op het functioneren van ecologisch waardevolle gebieden en de ecologische verbindingszone Crailo

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Jan Derksen
ir. Joep Lax
dr. Diana Prins

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.3 tot 1-4-2011: Aanleg andere weg >= 10km en >= 4 rijstroken

Bijgewerkt op: 10 jul 2018