1552. Uitbreiding en herstructurering recreatiepark Beekse Bergen, Hilvarenbeek

Libéma Exploitatie BV. wil in het bestaande recreatiepark Beekse Bergen een Safari Resort ontwikkelen. Voor het recreatiepark gelden verouderde bestemmingsplannen. De provincie stelt daarom een nieuw inpassingsplan voor het safaripark op. In dit plan worden ook het nieuwe Safari Resort en de benodige EHS-compensatie vastgelegd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-04-2005 Datum kennisgeving
09-04-2005 Ter inzage legging van de informatie
07-06-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
05-10-2011 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
05-10-2011 Kennisgeving MER
05-10-2011 Ter inzage legging MER
02-01-2012 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie meent dat het MER alle essentiële informatie bevat om het milieubelang mee te wegen bij de besluitvorming. Uit het MER blijkt dat er met name gevolgen te verwachten zijn voor aardkundige en archeologische waarden en voor natuur. Het initiatief biedt echter ook kansen voor natuur. De exacte gevolgen hangen sterk af van de uiteindelijke precieze  plaatsing van de huisjes.

Richtlijnenadvies
De Commissie beschouwt als belangrijkste punten in het MER:

  • Een overzicht van de voorgenomen activiteiten per deelgebied (locatie, oppervlakte, capaciteit en/of bezoekersaantallen) en de fasering van de activiteiten.
  • Een beschrijving van de gevolgen van de voorgenomen activiteiten op met name natuur en verkeer.
  • Een vergelijking van twee alternatieven (herstructurering en ontwikkeling Ambrosiushoeve, inclusief én exclusief de uitbreidingsplannen) en de verschillende varianten voor de inrichting van het uitbreidingsgebied.
  • Een beschrijving van het meest milieuvriendelijke alternatief voor de verschillende deelgebieden.
  • Een goede samenvatting, zodat de informatie in het MER voor een brede doelgroep toegankelijk is.

Bij telefoongesprek van 3 maart 2011 hebben de gemeente Hilvarenbeek en de provincie Brabant laten weten dat de provincie de rol van bevoegd gezag heeft overgenomen. Voor de uitbreiding wordt een provinciaal inpassingsplan opgesteld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Kuindert van der Spek
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Libéma Exploitatie B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018