1519. Project Gezandebaan (golfbaan 't Woold) te Heusden, gemeente Asten

Green Valley Resort B.V., de gemeente Asten en waterschap Aa en Maas hebben het voornemen het project ‘Gezandebaan’ in Heusden, gemeente Asten te realiseren. Dit project bestaat uit 4 onderdelen: aanleg van een 18 holes golfbaan; aanpassing van de bestaande par-3 golfbaan; aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Eeuwselse loop; aanleg van waterberging.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-02-2005 Datum kennisgeving
10-02-2005 Ter inzage legging van de informatie
19-04-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
06-10-2006 Kennisgeving MER
06-10-2006 Ter inzage legging MER
27-12-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Aanvullende toetsing
25-01-2010 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-02-2010 Toetsingsadvies uitgebracht
Aanvullend toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft in haar richtlijnenadvies speciale aandacht gevraagd voor:

 • de ontwikkeling van inrichtingsalternatieven, inclusief het meest milieuvriendelijke alternatief;
  • de wijze waarop waterberging wordt gerealiseerd in combinatie met de gewenste accidentatie en ontwikkeling van natte natuur;
   • de inrichting van de stapstenen die als ecologische verbindingszone moeten gaan functioneren tussen de golfbaan en de Groote Peel;
    • de effecten op waterhuishouding, waterkwaliteit en natuurdoelsoorten.

    Tijdens de toetsing heeft op 29 november 2006 een gesprek plaatsgevonden tussen de Commissie, het bevoegd gezag en de initiatiefnemers. Daar heeft de Commissie kenbaar gemaakt dat in het MER naar haar oordeel essentiële informatie ontbrak. Naar aanleiding hiervan heeft het bevoegd gezag de initiatiefnemers in de gelegenheid gesteld om een aanvulling te maken. De Commissie constateert dat het MER en de aanvulling tezamen in voldoende mate in de benodigde informatie voorzien.

     De Commissie heeft in het advies aanbevelingen opgenomen over:

    • het nagaan van de benodigde hoeveelheid compensatienatuur, dit gezien het verlies aan natuurwaarden;
     • beheer en inrichting van compensatienatuur;
      • veiligheid op en rondom de golfbaan en golfballenoverlast.

      Op 6 november 2009 heeft de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State het besluit tot vaststelling van het betreffende bestemmingsplan gedeeltelijk geschorst. In het voorlopig oordeel geeft de Voorzitter aan dat de bestaande (9 holes par 3) golfbaan in het MER ten onrechte niet is aangemerkt als onderdeel van de voorgenomen activiteit. Op verzoek van de gemeente Asten heeft ARCADIS in een memo toegelicht op welke wijze de bestaande golfbaan en de milieugevolgen hiervan in het MER zijn onderzocht. De gemeente Asten heeft de Commissie voor de m.e.r. verzocht de informatie in het memo te beoordelen op juistheid en volledigheid.

      De Commissie ziet in de informatie in het memo geen aanleiding om haar eerdere oordeel over de informatie in het MER en de aanvulling te herzien.

 Klik hier voor jurisprudentie over dit project.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
drs. Jacques Leemans

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Green Valley Resort
waterschap Aa en Maas
Gemeente Asten

Bevoegd gezag
Gemeente Asten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 11 apr 2013