1502. Zandwinning Netterden

Uitbreiding Zand- en Grindwinning Netterden   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
22-02-2005 Datum kennisgeving
22-02-2005 Ter inzage legging van de informatie
27-04-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-08-2006 Kennisgeving MER
29-08-2006 Ter inzage legging MER
08-11-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De uitbreiding van de zandwinning op de locatie Azewijnse Broek blijft onder de drempelwaarde van 100 ha, waarboven bij ontgrondingen conform de Wet Milieubeheer een milieueffectrapportage moet worden uitgevoerd. Gezien de mogelijke milieugevolgen en de totale omvang van de zand- en grindwinning is besloten om toch een inrichtings-Milieueffectrapport op te stellen.  

 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het MER is helder van opbouw en voorzien van goed kaartmateriaal.

 

Het MER signaleert dat de zandwinlocatie zich op korte afstand bevindt van het Natura 2000 gebied NSG Hetter-Millinger Bruch net over de Duitse grens. Het MER is niet ingegaan op mogelijke gevolgen van het voornemen op de instandhoudingsdoelstellingen van dit Natura 2000-gebied. Gezien het feit dat de gevolgen van de zandwinning op de Natura 2000 niet waarschijnlijk zijn, is dit geen essentiële tekortkoming in het MER.

 

In het advies doet de Commissie tevens enkele aanbevelingen ten behoeve van de fasering van de oplevering van de zandwinningplas en de uiteindelijke inrichting van het plangebied.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
prof. dr. ir. Frans Maas
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Netterden Zand en Grind Gendringen
Den Daas Groep

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 25 jul 2018