1499. SMB Transformatievisie Oude Rijnzone

In het streekplan Zuid Holland Oost is de Oude Rijnzone naast drie andere gebieden aangewezen als transformatiezone. Voor deze gebieden wordt een transformatievisie opgesteld, die dient als onderlegger voor de partiƫle herziening van het streekplan. Het doel van het opstellen van de transformatievisie is het verkrijgen van een integrale en breed gedragen ontwikkelingsvisie, waarin verwoord en verbeeld is hoe de opgaven voor de transformatiezone ruimtelijk worden vormgegeven.

Procedure en adviezen

Toetsing
03-05-2005 Kennisgeving MER
03-05-2005 Ter inzage legging MER
07-06-2005 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-06-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies.pdf

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateert dat de SMB min of meer gelijktijdig met het opstellen van de transformatievisie is uitgevoerd. Dit heeft belangrijke meerwaarde omdat het SMB-proces in deze fase optimaal kan bijdragen aan de uitwerking en keuze van (voorkeurs)alternatieven. Bovendien kan op deze wijze ervaring opgedaan worden met SMB alvorens het instrument ingezet wordt bij de streekplanherziening. Het concept van de transformatievisie maakt ook duidelijk dat beiden eenzelfde insteek hanteren. Het milieurapport bevat veel informatie die als basis kan dienen voor het maken van keuzes met belangrijke milieugevolgen. De Commissie is echter van mening dat op de volgende onderdelen nog informatie ontbreekt:

Probleemanalyse en doelstellingen
  • Er wordt nog onvoldoende inzicht gegeven in de consequenties van het vigerende beleid en de opgaven voor de Oude Rijnzone worden onvoldoende gemotiveerd.
  • De doelen van de transformatievisie zijn nog onvoldoende geoperationaliseerd om de verschillende alternatieven goed te kunnen beoordelen op de mate van doelbereik.
  • Er wordt nog onvoldoende inzicht gegeven in bestaande knelpunten en doelen voor landschap, cultuurhistorie, groenblauw raamwerk, mobiliteit en luchtkwaliteit.

Alternatieven

  • De alternatieven geven nog onvoldoende inzicht in de ruimtelijke (on-) mogelijkheden voor het realiseren van de diverse functies in het plangebied, en in de maximale draagkracht van het plangebied voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen en woningbouw.

Effectbeschrijving

  • Er wordt nog onvoldoende informatie gegeven over het mogelijk optreden van significante effecten op gebieden beschermd onder de Vogel- en Habitatrichtlijn.
  • De aspecten cultuurhistorie en archeologie worden onvoldoende meegewogen bij de beoordeling van de alternatieven.
  • Er wordt nog onvoldoende inzicht gegeven in de aan mobiliteit gerelateerde bovenlokale milieueffecten.
  • Er wordt nog onvoldoende inzicht gegeven over de mogelijke (ruimtelijke) consequenties van mitigerende en compenserende maatregelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
drs. Marinus Kooiman
dr. Nico de Vries
ir. Eric Zinger

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
stuurgroep Oude Rijnzone

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018