1494. Vakantiepark Scheerwolde

Herikerberg Vastgoed bv wil een gebied van ruim 67 hectare ten westen van de kern Scheerwolde ontwikkelen tot een vakantiepark met 260 recreatiebungalows, centrale voor zieningen, sportvelden, een natuurtransferium, een waterplas van ruim 20 hectare en aanlegsteigers voor circa 200 ligplaatsen. Parallel aan de ontwikkeling van het vakantiepark worden voor het dorp Scheerwolde circa 35 permanente woningen gerealiseerd. Voor het voornemen is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeenteraad van Steenwijkerland is het bevoegde gezag voor dit besluit. Omdat de ontwikkeling bij Scheerwolde verder gaat dan in het streekplan was voorzien, is daarnaast een streekplanuitwerking vereist. Ten behoeve van het besluit over de bestemmingsplanwijziging is een milieueffect rapport (MER) opgesteld.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-02-2005 Datum kennisgeving
01-02-2005 Ter inzage legging van de informatie
29-03-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-02-2006 Kennisgeving MER
01-02-2006 Ter inzage legging MER
07-02-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiƫle informatie in het MER aanwezig is voor een besluit over de in het MER aangegeven activiteiten. Daarbij heeft de Commissie aanbevolen om: te onderzoeken hoe de overlast van transport van grond en bouwmaterialen voor omwonenden geminimaliseerd kan worden, een nadere studie naar (grond)wateroverlast uit te voeren en aan te geven welke maatregelen noodzakelijk zijn om de vaarveiligheid te verbeteren.

Naast het MER heeft de Commissie het concept bestemmingsplan Scearwolde doorgenomen en geconstateerd dat de voorschriften van het bestemmingsplan veel meer activiteiten mogelijk maakt dan de activiteiten waar het MER vanuit gaat. Daarmee is het voornemen uit het concept bestemmingsplan niet in overeenstemming met het MER. De gemeente Steenwijkerland heeft aangegeven dat aanvullende voorschriften zullen worden opgenomen om het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met het MER.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Kuindert van der Spek
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: ir. Aad van der Velden
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Herikerberg Vastgoed BV

Bevoegd gezag
Gemeente Steenwijkerland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018