1485. Uitbreiding Golfbaan de Lingewaelsche gemeente Lingewaal

De Lingewaelsche Beheer B.V. is voornemens de bestaande 9-holes golfbaan De Lingewaelsche van circa 30 hectare uit te breiden met 18-holes, een golfschool en een verblijfsaccommodatie met maximaal 40 kamers. De uitbreiding heeft een oppervlak van circa 50 hectare. Om de uitbreiding mogelijk te maken is een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig. Voor de besluitvorming over deze vrijstelling is een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal is in deze procedure het bevoegd gezag.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-12-2004 Datum kennisgeving
03-12-2004 Ter inzage legging van de informatie
31-01-2005 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
13-07-2006 Kennisgeving MER
13-07-2006 Ter inzage legging MER
14-07-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
Toetsing a
20-09-2006 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-09-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie in het MER essentiële tekortkomingen vastgesteld. De Commissie heeft dit toegelicht in een gesprek waarna de initiatiefnemer heeft besloten om een aanvulling op te stellen.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie voor de besluitvorming in het MER en de aanvulling daarop aanwezig is. Daarbij beveelt de Commissie MER aan om:

  • Bijzondere moerasvegetatie mogelijk te maken door het veenpakket volledig bloot te leggen;
  • de drainage zodanig aan te leggen dat deze niet afwatert op de (door kwel gevoede) moerassen;
  • reliëf te beperken en waar mogelijk aan te leggen met EPS (geëxpandeerd polystyreen).
     

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Roel van Aalderen
dr. Henk Everts
ir. Henk Otte

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Bart Beerlage

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Lingewaelsche Beheer B.V.

Bevoegd gezag
Lingewaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2009