1471. Herontwikkeling Bloemendalerpolder/KNSF, Muiden

In de streekplanuitwerking wil de provincie Noord-Holland de ruimtelijke reservering mogelijk maken voor de volgende functies in het gebied Bloemendalerpolder/KNSF-terrein:  de bouw van 4500 woningen, waarvan 3700 tot 3900 woningen in het buitengebied en 600 tot 800 woningen via binnenstedelijke verdichting; 10 ha kantoren en bedrijven; het verleggen en verbreden van het tracé van de A1, conform het Stroomlijnalternatief; de zoeklocatie voor een baggerspeciedepot met een capaciteit van ca 6 miljoen m3; uitbreiding van de jachthaven in Muiden; de inrichting van 210 ha voor natuur, water en recreatie. Hiervoor wordt een gecombineerd MER/SMB opgesteld. Het MER/SMB moet niet alleen de noodzakelijke informatie geven voor de streekplanuitwerking maar moet ook als basis kunnen dienen voor de besluitvorming over daaropvolgende bestemmingsplannen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
04-10-2004 Datum kennisgeving
04-10-2004 Ter inzage legging van de informatie
06-12-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
23-02-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
15-05-2006 Kennisgeving MER
15-05-2006 Ter inzage legging MER
27-07-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a

Opmerkingen bij de advisering

In haar tussentijdse beoordeling van het concept MER/SMB (febr. 2006) geeft de Commissie de volgende aandachtspunten voor het definitieve MER/SB. 

  • een integraal overzicht van de effecten van alternatieven én varianten;
  • de inpassing van het baggerspeciedepot;
  • de scores op woonkwaliteit, natuur, zetting/mineralisatie en duurzame inrichting; het MMA onderscheidt zich op deze punten ten opzichte van het Atelieralternatief positiever dan het concept MER/SMB nu aangeeft;
  • het toerekenen van een verbetering van de luchtkwaliteit als gevolg van verlegging en verdieping van de A1 aan het project Bloemendalerpol-der/KNSF-terrein;
  • de natuurwaarden van het KNSF-terrein na sanering en na bebouwing.

In haar definitieve beoordeling van het MER/SMB concludeert de Commissie dat de MER/SMB:

  • voldoende informatie biedt in het geval gekozen gaat worden voor het Stroomlijnalternatief in de Corridor studie Schiphol-Almere;
  • onvoldoende informatie biedt wanneer gekozen wordt voor het Verbin-dingsalternatief A6-A9 zonder zuidelijke verlegging van de A1 en een aquaduct over de Vecht.

De Commissie constateert daarnaast dat de in de richtlijnen gegeven aandachtspunten voor het MMA een goede ruimtelijke vertaling gekregen hebben.

Het advies bevat een aantal conclusies c.q.  aanbevelingen w.o.

  • de noodzaak om op het niveau van het bestemmingsplan expliciet aandacht te besteden aan de wijze van ontsluiting van de Bloemenda-lerpolder , m.n. in relatie tot sluipverkeer;
  • bij het besluit over de streekplanuitwerking zo actueel mogelijke informatie te geven over de mogelijkheden voor saldering in het kader van vigerende wetgeving en het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit en de informatie over luchtkwaliteit af te stemmen met die in de corridorstudie Schiphol-Almere;
  • bij het bestemmingsplan voor het KNSF-terrein aan te geven welke waarden ná sanering aanwezig zijn op het terrein en vervolgens aan te geven of deze waarden ook bij realisatie van bebouwing gehandhaafd kunnen blijven.

De eindconclusie dat zowel een buitendijkse als een binnendijkse ligging van de jachthaven inclusief nieuwe vaarroutes leidt tot significante gevolgen, acht de Commissie plausibel.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Erik-Jan Brans
ir. Wim Keijsers
drs. Henk van Kessel
ir. Joep Lax
drs. Allard van Leerdam
prof. ir. Eric Luiten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Holland

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 20 jul 2009