1458. SMB Streekplan Gelderland

  Provinciale Staten van Gelderland wil een streekplan vaststellen, waarin zoekzones staan voor windmolens, regionale bedrijventerreinen, woningbouwlocaties, glastuinbouw en 'floodreliefwerken'.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-09-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
07-02-2005 Kennisgeving MER
07-02-2005 Ter inzage legging MER
22-04-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De SMB voor het streekplan heeft vanwege het vergevorderd stadium van de planvorming ingezet op een beperkte selectie van onderwerpen die in de SMB zijn beoordeeld en een beperkte inventarisatie en beoordeling van alternatieven. De meerwaarde voor een SMB had naar de mening van de Commissie met name kunnen liggen in informatie over:

 

  • de mogelijkheden om knelpunten ten aanzien van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en het besluit Luchtkwaliteit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;
  • de cumulatieve effecten (op natuur, lucht, geluid, water, externe veiligheid) van de functies (bedrijventerreinen, woningbouw, glastuinbouw, windenergie, floodreliëf/waterberging, winning oppervlaktedelfstoffen, recreatie).

Deze informatie is nu niet in het milieurapport aanwezig omdat volgens de provincie er nu geen concrete besluiten worden genomen en haar sturingsfilosofie aangeeft dat zoveel mogelijk decentraal moet gebeuren. Gezien deze twee punten is er voor de Commissie geen aanleiding op het niveau van de SMB van het streekplan om tot aanvulling te adviseren.

 

Wel geeft zij nog een aantal aanbevelingen ten aanzien van dit milieurapport voor soortenbescherming, verkeer, waterberging en de samenvatting. Verder geeft zij nog een aantal aanbevelingen voor toekomstige SMB’en voor streekplannen.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Kees Bastmeijer
ir. Wim Keijsers
prof. dr. Hans Mastop
drs. Rob Mooren
dr. Roel Slootweg
dr. Nol Verster
ing. Fred Wagemaker

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha
C11.3 tot 1-4-2011: Aanleg glastuinbouwgebied >= 100ha
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018