145. Kolenreststoffenberging Flevocentrale

In het Elektriciteitsplan 1987 – 1996 is een voorlopig besluit genomen over “een koleneenheid van 600 MW, gereed op 1 juli 1995. De noodzakelijke voorbereidingen moeten worden getroffen, opdat in het volgende plan definitief kan worden besloten deze eenheid te realiseren op hetzij de Flevocentrale, dan wel op de locatie Maasvlakte, Amer, Borssele of Eems.”     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
03-06-1987 Datum kennisgeving
03-06-1987 Ter inzage legging van de informatie
21-08-1987 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Per brief van 10 november 1988 hebben Gedeputeerde Staten van Flevoland de Commissie meegedeeld dat zij deze m.e.r.-procedure niet verder vervolgen. In het Elektriciteitsplan 1988 – 1998 zijn geen plannen opgenomen voor de bouw van een kolengestookte elektriciteitscentrale in Flevoland. De intentieverklaring van Provinciale Staten tot een partiële herziening van het afvalstoffenplan was rechtstreeks gekoppeld aan de realisering van een kolengestookte elektriciteitscentrale. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Wil van Duijvenbooden
ir. Chaja Heyning
ing. de Jong
dr. ir. Kees Versluijs

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Elektriciteitproduktiemaatschappij Oost-Nederland (EPON)

Bevoegd gezag
Provincie Flevoland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Flevoland; Nederland, provincie Groningen; Nederland, provincie Noord-Brabant; Nederland, provincie Zeeland; Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 01 nov 2018