1436. Varkenshouderij te Someren-Heide

ombouwen van een melkveehouderijbedrijf naar een fokzeugen- en vleesvarkenshouderij met 904 fokzeugen, 108 opfokzeugen, 6 beren en 6336 vleesvarkens.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-06-2004 Datum kennisgeving
01-06-2004 Ter inzage legging van de informatie
09-07-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In het richtlijnenadvies heeft de Commissie de volgende hoofdpunten voor het MER benoemd: 

  • de beschrijving van toekomstige emissie van ammoniak van het gehele bedrijf en de depositie van ammoniak in de nabijgelegen verzuringsgevoelige gebieden in relatie tot de achtergronddepositie van ammoniak;
  • een kwantitatieve omschrijving van geurhinder vanuit de stallen in termen van mestvarkeneenheden (mve) en stankcirkels;
  • een kwalitatieve omschrijving van de geurhinder voor de omwonenden;
  • een zelfstandig leesbare samenvatting, die duidelijk is voor burgers en geschikt is voor bestuurlijke besluitvorming.
Gezien de onduidelijkheid over de daadwerkelijke bedrijfssituatie en over de rechtsgeldigheid van de bestaande vergunning en de ontwerp-vergunning heeft de Commissie geadviseerd om naast de in de startnotitie voorgestelde referentie nog twee referentiesituaties in kaart te brengen.

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ir. Nico Verdoes

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gebr. van de Kerkhof

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14.0 tot 1-4-2011: Pluimvee- of varkensfokkerij, -mesterij, of -houderij: oprichten, wijzigen of uitbreiden (drempels zie Besluit m.e.r.)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018