1404. Landschapspark Meerland Eindhoven

De aanleg van een landschapspark van 65 ha in het centrum van de woon-, werk- en recreatielocatie Meerhoven.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-01-2004 Datum kennisgeving
14-01-2004 Ter inzage legging van de informatie
08-03-2004 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
02-06-2005 Kennisgeving MER
02-06-2005 Ter inzage legging MER
19-08-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

In het bestemmingsplan voor Meerhoven is een waterplas opgenomen. In verband met de vogelaantrekkende werking van de plas en de risico’s hiervan voor de vliegveiligheid rond de vliegbasis Eindhoven, wil de gemeente in plaats van een waterplas een landschapspark aanleggen.

 

 

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het MER geeft een goede afspiegeling van de resultaten van de inventarisatie van beschermde soorten. Voor de Rode Lijst-soorten worden passende suggesties gedaan voor bescherming c.q. compensatie. De landschappelijke analyses en de beoordelingen van de alternatieven zijn goed uitgevoerd.

 

De Commissie plaatst een aantal kanttekeningen bij onderdelen van het MER over water. Het MER en de onderliggende “Uitwerking Structuurplan Watersystemen” geven geen goede weergave van de berging en afvoer van water bij een T=100 neerslaggebeurtenis. Mondeling contact met de opstellers van de studie heeft informatie opgeleverd, waaruit is gebleken dat er wel voldoende waterberging aanwezig is.

 

De Commissie adviseert om tijdens het uitvoeren van de watertoets de hoogteliggingen in en rondom het park en de infiltratiecapaciteit te controleren. Ook adviseert zij om de waterkwaliteit en waterkwantiteit te monitoren en aan de hand van periodieke evaluaties de pompcapaciteit en afwateringscapaciteit indien noodzakelijk aan te passen. Het is verstandig om een beheersplan op te stellen, waarin wordt aangegeven hoe het park wordt onderhouden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Jan Hoeks
prof. dr. ir. Frans Maas
drs. Nico de Rooij
ir. Kuindert van der Spek

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: ir. Ingrid de Bondt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eindhoven

Bevoegd gezag
Eindhoven

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 26 mei 2021