140. Provinciaal afvalstoffenplan-II (PAP-2) Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft in november 1983 een eerste PAP vastgesteld voor huishoudelijk en daarmee gelijktijdig te verwerken afval, bedrijfsafval en bouw- en sloopafval. Dit plan is opgesteld voor een periode van vijf jaar. Voor de periode na 1988 werd het provinciaal afvalstoffenbeleid vastgelegd in verschillende plannen. Voor de categorieën huishoudelijke afvalstoffen, daarmee gelijkgestelde afvalstoffen en van bedrijven afkomstige afvalstoffen, voor zover de verwijdering daarvan niet in een afzonderlijk plan moet worden geregeld, zou een plan worden vastgesteld, waarvoor de procedure van m.e.r. werd doorlopen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
19-06-1987 Datum kennisgeving
19-06-1987 Ter inzage legging van de informatie
28-08-1987 Advies uitgebracht
Toetsing
10-06-1988 Kennisgeving MER
10-06-1988 Ter inzage legging MER
Toetsing a
14-02-1989 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing sprak een delegatie van de Commissie op 31 augustus 1988 met de gedeputeerde voor milieuzaken over haar concept-advies, waarna werd besloten om de toetsingsperiode voor de Commissie te verlengen en om ten behoeve van de toetsing aanvullende inormatie in de vorm van een milieuparagraaf op te stellen. De Commissie werd verzocht deze in haar toetsing te betrekken. De milieuparagraaf werd niet afzonderlijk bekendgemaakt maar werd een onderdeel van het uiteindelijke provinciaal afvalstoffenplan. 

In haar toetsingsadvies betreurde de Commissie, dat zowel MER als milieuparagraaf de sfeer ademden van ondersteuning van het voorgenomen beleidsalternatief, en dat de vergelijking van beleidsalternatieven niet méér bijdroeg aan de keuze van een beleidsalternatief dan dat hetzelfde alternatief zou worden gekozen dat al eerder was bestempeld als voorgenomen beleid, op basis van dezelfde argumenten.

De provincie stelde, dat de keuze van dit beleidsalternatief niet verrassend was, omdat het aansloot bij landelijke beleidsvoornemens en er daarom ook al een afweging op milieuhygiënische aspecten had plaatsgevonden.

Bij het besluit tot vaststelling van het provinciaal afvalstoffenplan werd geen formeel evaluatieprogramma vastgesteld. Het PAP is bij Koninklijk Besluit nr. 90.014106 van 12 juni 1991 goedgekeurd door de Kroon.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. ir. Frieling
ir. Bert ten Houten
ir. Klein
ir. Mesu
dr. Schilt
drs. Jaap Stellingwerff

Voorzitter: dr. Hans Cohen
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 31 aug 2007