1375. Landschapsontwikkeling Haren

Het realiseren van de woningbouwopgave uit de Regiovisie Groningen-Assen   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-08-2003 Datum kennisgeving
07-08-2003 Ter inzage legging van de informatie
27-10-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

In het concept-LOP en de startnotitie ontbreekt op enkele onderdelen de essentiële informatie om te kunnen komen tot een goed geïnformeerde strategische besluitvorming. Aanbevolen is een aangepast of aanvullend stuk op te stellen en hierin:  

  • de taakstelling uit het concept-LOP te relateren aan de (recente) afspraken die de Gemeente Haren heeft gemaakt met de Regio Groningen-Assen, en nader in te gaan op het marktsegment waarop gericht wordt;
  • de relaties met andere opgaven die in het plangebied aan de orde zijn – met name die op het gebied van water en natuur - helderder aan te geven;
  • bij de beschrijving van de gebiedskenmerken nader in te gaan op de wettelijk beschermde natuur, aanwezige natuurwaarden, de hydrologische structuren en patronen, en op hinderaspecten;
  • een nader alternatief uit te werken, dat op basis van de inspraakreacties als een niet beschouwde maar reële optie gezien kan worden;
  • de vergelijking van de alternatieven uit te voeren op een meer evenwichtige set van toetsingscriteria.
 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Henk Janssen
dr. Kees Leidelmeijer
drs. Klaas-Jan Wardenaar

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Haren

Bevoegd gezag
Haren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 10 jul 2018