1368. Plusstrook in noordelijke richting op de A27 Gorinchem - Noordeloos

De aanleg van een plusstrook traject A27 Gorinchem – Noordeloos.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-06-2003 Datum kennisgeving
16-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
29-08-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-03-2004 Kennisgeving MER
03-03-2004 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvulling op het MER
01-07-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat in het MER en de aanvulling tezamen de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming. Aanvankelijk ontbrak in het MER informatie waarmee daadwerkelijk beoordeeld kon worden welke invloed de plusstrook heeft op het verminderen van de verkeershinder op het knooppunt Gorinchem en de A15.

Aangezien dit één van de twee doelen van het project is, achtte de Commissie het ontbreken van deze informatie essentieel. De Commissie heeft toen geadviseerd in een aanvulling op het MER het effect van de congestievermindering op de A27 voor de weggebruikers van de A15 te kwantificeren door berekening van de intensiteit/capaciteit-verhouding en het aantal voertuigverliesuren. De aanvulling voorziet in de benodigde informatie.

Geadviseerd is bij de verdere besluitvorming te onderbouwen dat het in het MER aangegeven uitgangspunt voor de aanleg van dubbellaags ZOAB in lijn ligt met de bedoeling van de motie Eversdijk. Helder moet aangegeven worden hoe in de praktijk uitvoering gegeven wordt aan de verschillende onderdelen van de motie Eversdijk. De aanvulling op het MER voorziet ook in deze informatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Hans Huizer
drs. Adrie de Jong
ing. Dick Rooks
drs. Frank Saris
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg

Bijgewerkt op: 10 jul 2018