1365. Regionaal Structuurplan Utrecht 2005-2015

locaties voor woningbouw en de omvang ervan;  bedrijven- en kantorenlocaties; infrastructuur; recreatievoorzieningen, detailhandel en maatschappelijke voorzieningen; water- en groengebieden.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-06-2003 Datum kennisgeving
06-06-2003 Ter inzage legging van de informatie
13-10-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Het Regionaal Structuurplan 2005-2015 richt zich met name op de opgave voor wonen en werken. Een verstedelijkingsvisie zal nog worden uitgewerkt door het Bestuur Regio Utrecht (BRU). Het toepassen van m.e.r. in een tijdig strategisch stadium van planvorming krijgt waardering van de Commissie. Er is nog niet duidelijk welke concrete beleidsbeslissingen zullen worden genomen en door welke bestuursinstantie. De Commissie raadt aan een getrapte m.e.r.-procedure te doorlopen. Het richtlijnenadvies richt zich op een strategisch MER met strategische alternatieven, dat ook uitspraken doet over concrete (sets van) locaties. De Commissie adviseert strategische alternatieven te formuleren, waarbij van de gekozen alternatieven wordt aangegeven welke locaties (verder) verstedelijken. Het BRU dient tevens de stuurbaarheid van (milieu)ontwikke lingen te verduidelijken. Het beleidskader (met name het streekplan van de provincie Utrecht) moet aan de orde komen. De beschrijving van de milieugevolgen (toetsingskader) dient op de drie onderscheiden lagen van de lagenbenadering aan te sluiten. 

Lopende het m.e.r.-traject heeft het BRU geconcludeerd dat SMB i.p.v. m.e.r. doorlopen zou moeten worden. Het secretariaat van de Commissie heeft in april 2005 aangegeven dat het nuttig zou zijn om daarbij de richtlijnen voor het MER als richtlijn te nemen. In juni 2005 zijn het ontwerp-RSP en de bijbehorende SMB gereedgekomen en deze zijn in september 2005 ter visie gelegd. Het RSP bevat volgens het BRU geen concrete beleidsbeslissingen. Wegens een vormfout is een tweede tervisielegging gevolgd van 31 oktober 2005 t/m 9 december 2005.

De Commissie is niet verzocht om de SMB te beoordelen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Termorshuizen
ir. Robbert de Vries
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Frans Dotinga

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Dagelijks Bestuur Regio Utrecht

Bevoegd gezag
Algemeen Bestuur Regio Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007 Plan-m.e.r.
C01.1 Aanleg hoofdweg
C01.2 tot 1-4-2011: Aanleg auto(snel)weg
C01.3 tot 1-4-2011: Aanleg andere weg >= 10km en >= 4 rijstroken
C01.4 tot 1-4-2011: Verbreding hoofdweg of ombouw tot autosnelweg
C01.5 tot 1-4-2011: Verbreding van auto(snel)weg of andere weg >= 10km, of ombouw andere weg tot auto(snel)weg
C02.2 tot 1-4-2011: Aanleg (ondergrondse) spoorweg, busbaan, zweefspoor of andere constructie
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom
C11.2 tot 1-4-2011: Aanleg bedrijventerrein >= 150ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018