1347. Uitbreiding verbrandingsinstallatie Essent Milieu Wijster

Essent Milieu Wijster (EMW) wil op haar terrein in Wijster in de provincie Drenthe een nieuwe roosterverbrandingsinstallatie bouwen, bestaande uit twee lijnen. De bestaande capaciteit wordt uitgebreid tot 360 MWth, hetgeen overeenkomt met maximaal 1298 kton afval per jaar.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-04-2003 Datum kennisgeving
10-04-2003 Ter inzage legging van de informatie
02-06-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
23-05-2007 Kennisgeving MER
23-05-2007 Ter inzage legging MER
19-07-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

Dit is een verdubbeling. De nieuwe installatie zal verschillende brandstoffen verwerken. De hoofdbrandstof is stedelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. Voor de nieuwe activiteiten wordt een deelrevisievergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe zijn hiervoor bevoegd gezag.

De installatie wordt geschikt voor RDF, integraal huishoudelijk afval, papier/kunststoffracties, ONF en mengsels hiervan. In het richtlijnenadvies wordt aangegeven dat het MER inzicht moet bieden in wélke stromen, wáár verwerkt worden en wat de milieueffecten van de verschillende verwerkingsroutes zijn. Ook wordt een vergelijking met het mma uit het LAP gevraagd.

Tijdens de toetsing heeft de Commissie vragen gesteld over de effecten op de nabij gelegen Natura-2000 gebieden Mantingerbos, Mantingerzand en Dwingelderveld. Daarop heeft de Commissie beschikking gekregen over het document “Verstoringstoets en verslechteringstoets in verband met de uitbreiding van Essent Milieu Wijster”. Zij heeft dit document betrokken bij haar advisering.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de verstorings- en verslechteringstoets aanwezig is en geeft de volgende aanbevelingen:

  • Gevolgen voor natuurgebieden: de Commissie wijst erop dat bij onzekerheid over het afwezig zijn van significante effecten op een Natura 2000-gebied een passende beoordeling dient te worden opgesteld en adviseert tevens om na te gaan welke mitigerende maatregelen mogelijk zijn om schadelijke gevolgen voor de EHS-gebieden Oude Diep, Nuilerveld, De Vossenberg en Zwarte Water te beperken.
  • Energierendement: de Commissie adviseert bevoegd gezag de ontwikkelingen op het MERA-terrein te volgen en de afzet van restwarmte te bevorderen, indien zich potentiële warmteafnemers op het terrein vestigen.

Op 26 augustus 2008 heeft de provincie de vergunning voor de bouw van een nieuwe installatie geweigerd, omdat zij van mening is dat de aangevraagde nieuwe AVI niet voldoet aan BBT (best beschikbare techniek). De deelrevisieverguning voor de bewerking van brandbaar afval wordt wel verleend.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Henk Buijtenhek
ir. Geert Cuperus
ir. Jan van der Sluis
ing. Rob Vogel

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Essent Milieu Wijster

Bevoegd gezag
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval: verbranden of chemisch behandelen van >= 100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018