1343. Zandwinning en natuurontwikkeling "Over de Maas" in West Maas en Waal

De Provincie Gelderland is voornemens in de Maasuiterwaarden ‘Over de Maas’ en ‘Moleneindse Waard’, gelegen op de noordoever van de Maas in de gemeente West Maas en Waal, beton- en metselzand te winnen in combinatie met natuurinrichting van het gebied.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-03-2003 Datum kennisgeving
21-03-2003 Ter inzage legging van de informatie
17-06-2003 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
08-11-2005 Kennisgeving MER
08-11-2005 Ter inzage legging MER
24-04-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie adviseert: 

  • de doelstellingen voor natuurontwikkeling voor de locatie Over de Maas expliciet te formuleren door aan te geven waar, op welke termijn en hoe men welke natuurdoeltypen wil realiseren;
  • aan te geven op welke wijze de locatiekeuze tot stand is gekomen en welke overwegingen en speciaal milieuoverwegingen daarbij een rol hebben gespeeld, zowel op provinciaal als op gemeentelijk niveau;
  • de formele en juridische status aan te geven van de toezegging van de Ministeries LNV en V&W om in Over de Maas diepe ontgrondingen toe te staan, onder de voorwaarde dat substantiële natuurwaarden worden gecreëerd. Beschouw in het licht van deze toezegging het geringe draagvlak voor het initiatief in de gemeente Lith en definieer wat moet worden verstaan onder substantiële natuurwaarden;
  • doelgericht het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) te ontwikkelen en bij de inrichting van het plangebied zoveel mogelijk rekening met de potenties van het gebied die geboden worden door het optreden van kwel vanuit de rivier de Waal, de ecohydrologische relatie met de rivier de Maas en de reeds aanwezige natuurwaarden. Streef naar het zoveel mogelijk creëren van oeverzones en het minimaliseren van de diepte van de ontgrondingplassen, en naar het zoveel mogelijk voorkomen van de aantasting van het woon- en leefmilieu tijdens de realisatiefase van het project.
 

De Commissie is van oordeel dat in het MER/SMB tesamen met de aanvulling de essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Aanvankelijk constateerde de Commissie in het MER/SMB enkele essentiële tekortkomingen. Deze hadden betrekken op de invulling van het meest milieuvriendelijke alternatief (mma), de effectbepaling en de alternatievenvergelijking. De aanvulling op het MER/SMB voorziet in de benodigde informatie.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ir. Bart Brorens
ir. Casper van der Giessen
ir. Hans Huizer
drs. Marinus Kooiman
drs. Rob Mooren
dr. Nico de Vries

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 22 nov 2007