1307. Herinrichting stationsgebied Utrecht

De gemeente Utrecht wil het Stationsgebied rond Utrecht CS ingrijpend aanpassen. Het station wordt getransformeerd tot een hoogwaardig mobiliteits- en OV knooppunt. Daarnaast worden in het aangrenzende gebied nieuwe kantoren, woningen, voorzieningen en een cultuur/leisure centrum gerealiseerd.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-11-2002 Ter inzage legging van de informatie
27-11-2002 Datum kennisgeving
12-02-2003 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
03-09-2003 Ter inzage legging MER
03-09-2003 Kennisgeving MER
13-11-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing
Toetsing a
17-03-2004 Kennisgeving MER
17-03-2004 Ter inzage legging MER
03-05-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsing b
20-06-2007 Kennisgeving MER
20-06-2007 Ter inzage legging MER
06-07-2007 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-11-2007 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies ovet het Aanvullend milieueffectrapport en de aanvulling daarop

Opmerkingen bij de advisering

Voor besluiten over diverse ruimtelijke plannen (bestemmingsplan, structuurplan en artikel 19 WRO-procedures) wordt de m.e.r.-procedure gevolgd.

MER en Masterplan

In 2002 stelde de gemeente een MER op voor het Masterplan Herinrichting Stationsgebied. Dit MER was bedoeld voor de onderbouwing van een globaal bestemmingsplan. Het project heette voor die tijd Utrecht City Project/Utrecht Centrum project en staat bij de Commissie geregistreerd onder projectnummers 992 en 1097.

Het MER eerste fase (uit september 2003) gaat in op strategische keuzen over de ruimtelijke opzet, de bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving. De Commissie toetste het MER in 2003.

Tussentijds besloot de gemeente Utrecht  af te zien van het ontwikkelen van een (globaal) bestemmingsplan. Deze m.e.r.-procedure is dus afgebroken en is er geen MER tweede fase gekomen voor de bestemmingsplanuitwerkingen.

Plan-m.e.r. voor Structuurvisie

De gemeente besloot  vervolgens de ontwikkeling van het Stationsgebied vast te leggen in een structuurplan. De Commissie gaf in oktober 2005  advies over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen plan-MER. Zij bracht daarover in mei 2006 een toetsingsadvies uit (projectnummer 1649).

Op 14 december 2006 stelde de gemeenteraad het Structuurplan Stationsgebied vast.. Het Structuurplan is de juridische vertaling en actualisering van het Masterplan voor het Stationsgebied uit 2003. Het legt de hoofdlijnen van de plannen voor het Stationsgebied vast.

Voor de verschillende deelprojecten volgen afzonderlijke artikel 19 WRO-procedures. Een aantal deelprojecten is m.e.r.-plichtig, zoals de ontwikkeling van een casino, een megabioscoop en een muziekpaleis. (zie projecten “Herinrichting Kop van Jaarbeurs” nr. 1715 en “Muziekpaleis Utrecht” nr. 1760).

Aanvullend MER

Op 18 juni 2007 werd een Aanvullend MER Stationsgebied in procedure gebracht.  Dit Aanvullend MER presenteert geactualiseerde gegevens over de aspecten verkeer, luchtkwaliteit en geluid.

Het Aanvullend MER is een vervolg  op de m.e.r.-procedure voor het Masterplan uit 2003 ( projectnummer 1307) en het plan-MER Stationsgebied uit 2006 (projectnummer 1649).

Tijdens de toetsing van het Aanvullend MER vroeg de Commissie een  toelichting op het aspect verkeer. Verkeersintensiteiten bleken namelijk  veel hoger dan in werkelijkheid verwerkt kunnen worden. Hiervoor gaf MER geen  toereikende verklaring. Andere verkeersintensiteiten kunnen leiden tot andere effecten op geluid en luchtkwaliteit. De initiatiefnemer gaf hierover in een aanvulling op het MER meer informatie. 

De aanvulling onderbouwt dat de uitkomsten van het gebruikte verkeersmodel bruikbaar zijn. Met een gevoeligheidsanalyse is gecontroleerd hoe groot de foutenmarge in de verkeersberekeningen maximaal kan zijn en wat dat betekent voor de berekeningen op het gebied van lucht en geluid. Hiermee is volgens de Commissie de waarde van de berekeningen en de nauwkeurigheid hiervan aangetoond.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Gerard Arends
dr. Gijs-Jan van Blokland
ir. Joep Lax
mr. Albert de Vries
ir. Bob Wiekema

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Andor van Dijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Utrecht

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.1 tot 1-4-2011: Recreatieve voorziening >= 500.000 bezoekers per jaar, >= 50ha, of 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding
D11.2 tot 1-4-2011: Stadsproject >= 100ha of >= 200.000m3 bvo: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 21 mrt 2008