1299. Ontgronding Blauwe Stad Groningen

Het ontgronden van 800 ha.   

Procedure en adviezen

Toetsing
23-10-2002 Kennisgeving MER
23-10-2002 Ter inzage legging MER
Toetsing a
18-12-2002 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het aanvullend MER met de aanvulling bevat de essentiële informatie. De Commissie geeft aanbevelingen ten aanzien van: bodem en hydrologie, waterkwaliteit, zwemveiligheid, archeologie, overlast muggen en knutten, Flora- en Faunawet en onduidelijkheden bestemmingsplan en ontwerp ontgrondingvergunning. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ing. J.A.G.W. Droogers
dhr. dr. J.T. Meulemans
mw. ir. M.B. Schöne
dhr. dr. P.P. Schot

Voorzitter: dhr. dr. ir. J.J.T.M. Geerards
Werkgroepsecretaris: mw. dr. N.W.M. van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Groningen

Bevoegd gezag
Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C16.1 tot 1-4-2011: Winning oppervlaktedelfstoffen >= 100ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018