1283. Wegaanpassing A12 Zoetermeer-Gouda

Betere benutting van de A12 tussen Zoetermeer-Oost en Knooppunt Gouwe via de aanleg van een spitsstrook of een plusstrook.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
02-09-2002 Ter inzage legging van de informatie
02-09-2002 Datum kennisgeving
05-11-2002 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
20-03-2006 Kennisgeving MER
20-03-2006 Ter inzage legging MER
30-08-2006 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER en de aanvullingen aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. Zij adviseert in het wegaanpassingsbesluit een nadere onderbouwing te geven van de gehanteerde uitgangspunten qua emissiefactoren en achtergrondconcentraties van PM10. Ook adviseert zij om, naast emissieberekeningen, ook concentratieberekeningen op te nemen in het evaluatieprogramma.  

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. H.C. Eerens
dhr. ir. H. Otte
dhr. ir. K.A.A. van der Spek

Voorzitter van de werkgroep: dhr. drs. H.G. Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. G.P.J. Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D01.2 tot 1-4-2011: Uitbreiding van auto(snel)weg of hoofdweg >= 5 km

Bijgewerkt op: 31 aug 2007