1276. Spoorzone Delft

De gemeente Delft wil het spoor door het centrum van Delft ondertunnelen. Door de ondertunneling komt in de spoorzone Delft circa 38 ha vrij voor stedelijke ontwikkeling. In dit gebied wil men woningen, kantoren en bedrijven realiseren.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
08-07-2002 Datum kennisgeving
08-07-2002 Ter inzage legging van de informatie
04-10-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing a
05-12-2004 Kennisgeving MER
05-12-2004 Ter inzage legging MER
22-02-2005 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing constateerde de Commissie dat er informatie ontbrak ten aanzien van de effecten van het voornemen op de luchtkwaliteit. Nadat de gemeente hierover aanvullende informatie heeft verstrekt, heeft de Commissie een positief toetsingsadvies uitgebracht.

Wel heeft de Commissie een aantal aanbevelingen gedaan voor de verdere besluitvorming en planuitwerking. Deze hebben met name betrekking op de de effecten van het voornemen op de geluidbelasting, luchtkwaliteit en de veiligheid en de nadere afstemming en uitwerking van de benodigde mitigerende maatregelen voor deze aspecten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
ir. Menso Molag
ir. Eric Zinger

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Delft

Bevoegd gezag
Delft

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C02.1 tot 1-4-2011: Aanleg landelijke railweg (incl. wijzigen of weer in gebruik nemen)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018