1269. Verplaatsing afvalstortcapaciteit Essent Milieu te Wijster

Essent Milieu te Wijster is voornemens om de stortcapaciteit te verplaatsen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
20-06-2002 Datum kennisgeving
20-06-2002 Ter inzage legging van de informatie
14-08-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen

Opmerkingen bij de advisering

Essent Milieu Wijster (voorheen VAM) heeft in Wijster verschillende aaneengesloten locaties in gebruik voor het storten van afval. Bij de start van deze procedure werd afval gestort op de locaties 2 en 3. Als die locaties vol zijn, zou volgens de milieuvergunning verder alleen op locatie 4 mogen worden gestort. Deze locatie is nu echter in gebruik als terrein voor opslag en bewerking van compost en van verontreinigde grond en bijbehorende halfproducten en hulpstoffen. Deze activiteiten zouden weliswaar kunnen worden verplaatst naar het zogeheten Tweesporenland ten westen van het huidige bedrijfsterrein, maar daarmee zouden de negatieve milieueffecten ervan verder rijken dan vanuit de bestaande plek, locatie-4. Essent Milieu Wijster wil daarom op de locaties 2 en 3 vier meter hoger storten dan tot nu toe voorzien was en, zoveel mogelijk aansluitend op de bestaande activiteiten, een alternatieve plek vinden voor het storten van de resterende hoeveelheid afval die het volgens de bestaande vergunning op locatie 4 zou mogen storten. Voor de ophoging van locatie 2 en 3 wordt een afzonderlijke veranderingsprocedure van de Wm-vergunning doorlopen; de m.e.r. richt zich op een oplossing voor het resterende capaciteitsprobleem. De startnotitie noemt een voorkeurslocatie en drie alternatieve locaties. Belangrijk landschapselement waar rekening mee moet worden gehouden is het beekdal van het Oude Diep (prioritair milieubeschermingsgebied). De waarde van het zogeheten Philipsbos, dat zich op de voorkeurslocatie bevindt, was bij aanvang van de m.e.r.-procedure onduidelijk.

Omdat de startnotitie al uitgebreid was, bracht de Commissie bracht een richtlijnenadvies in briefvorm uit, waarin zij vooral adviseerde om (1) toe te lichten waarom niet eerder was voorzien dat gebruik van locatie 4 voor composteringswerkzaamheden ertoe zou leiden dat het onpraktisch zou zijn om dit terrein voor stort in te richten, om (2) de aardkundige, ecologische, eventuele archeologische waarden van het Philipsbos in kaart te brengen, om (3) zorgvuldig te toetsen aan het soortenbeschermingsbeleid en de relatie met de plannen voor het Oude Diep aan te geven en om (4) na te gaan in hoeverre ontwikkelingen op de langere of lange termijn door het voornemen worden gestimuleerd of bemoeilijkt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
drs. ing. Ruurt Heijsman
prof. dr. Jos Verhoeven

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Odijk

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Essent Milieu

Bevoegd gezag
Drenthe

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018