1268. Reconstructie Salland-Twente

Het provinciale bestuur van Overijssel wil een Reconstructieplan vaststellen voor de gebieden Salland en Twente. Het totale reconstructiegebied Salland-Twente heeft een oppervlakte van circa 204.000 ha, waarvan circa 143.000 ha cultuurgrond, circa 26.000 ha stedelijk gebied, infrastructuur en recreatieterreinen en circa 35.000 ha bos, natuur en water. Het plan heeft ten doel om structurele problemen in het landelijk gebied met een hoge veedichtheid duurzaam en integraal op te lossen. Deze problemen komen voort uit de interactie tussen agrarische bedrijvigheid, waterhuishouding, leefbaarheid, recreatie, natuurbescherming en landschap.      

Procedure en adviezen

Richtlijnen
07-06-2002 Datum kennisgeving
07-06-2002 Ter inzage legging van de informatie
11-09-2002 Advies uitgebracht
Richtlijnen
Toetsing
07-01-2004 Kennisgeving MER
07-01-2004 Ter inzage legging MER
26-03-2004 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie heeft beoordeeld dat het MER voldoende informatie bevat om het milieubelang bij de besluitvorming mee te wegen. Zij heeft wel aanbevolen om bij de besluitvorming de keuze van het voorkeursalternatief goed te onderbouwen, duidelijk te maken welke robuuste ecologische verbindingen precies mogelijk gemaakt worden en de consequenties van de zonering voor pluimveehouderijen en kalvermesterijen inzichtelijk te maken. Daarnaast heeft zij een aantal aanbevelingen gedaan voor de planuitwerkingsfase en de monitoring, bijvoorbeeld om aandacht te besteden aan de werkelijke realisatie van de reconstructiedoelen ten aanzien van milieu, leefbaarheid, recreatie, veterinaire veiligheid en agrarische bedrijvigheid. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Kuindert van der Spek
ing. Veenendaal
ir. Robbert de Vries

Voorzitter: dr. ir. Gerrit Blom
Werkgroepsecretaris: drs. Bauk Rademaker

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Overijssel

Bevoegd gezag
Provincie Overijssel

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 10 jul 2018